Pareizrakstības un valodas prasmes attīstības grāmata (elektroniski – bez maksas)

Posted: 24.02.2010. in latviešu pareizrakstība, latviešu termini, valodas kļūdas

Vietnē «Eraksti.lv» ievietota jauna bezmaksas grāmata – «Turi pa rokai, iemet aci» («TPRIA»).

PDF datnē ir lasāma 1990. gadā pirmizdevumā un 1997. gadā trešajā laidienā izdotā, Latviešu fonda atbalstītā pareizrakstības un citu valodas padomu grāmata, ko sarakstījušas Lalita Muižniece, Rasma Sināte un Sandra Kronīte-Sīpola.

«TPRIA» tapusi trimdas latviešu vidē, tās pamats ir Endzelīna gramatika (morfoloģija, pareizrakstība), nevis PIP. Grāmatas beigās (155. lpp.) ir padomjlaiku ietekmētās pareizrakstības (PIP) un klasiskās latviešu pareizrakstības (KLP) atšķirību apraksts. Arī LVAK piedāvā līdzīgu īsu ceļvedi ortografijā.

Muižnieces, Sinātes un Kronītes-Sīpolas grāmata ir domāta valodas prasmes kopšanai; tā iekārtota lakonisku šķirkļu veidā. Ietverti dažādi rakstības jautājumi (morfoloģija, interpunkcija), bieži manītu valodas kļūdu un neveiklumu pārvarēšanas ieteikumi, locījumu lietošana (jāloka nosaukumi u. tml.), lietišķu rakstu un to formālo detaļu, piem., datumu rakstīšanas vēlamie standarti.

«Turi pa rokai, iemet aci» // «Kaut grāmatiņā nav piemēru, trimdas pareizrakstībā, izņemot nedaudzus jau sen ieviesušos svešvārdus, svešvārdos lieto grieķu un latīņu divskaņus ai, ei, eu, oi, piem., aistētika, atmosfaira, archaioloģija, oikūmenisks, paidagogs utt. Latvijā šo vārdu rakstība pieskaņota izrunai: estētika, atmosfēra, arheoloģija, ekumenisks, pedagogs. Padomus un paraugus svešvārdu rakstībā Latvijā dzīvojošie grāmatiņas lietotāji var meklēt Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā (Avots Rīgā 1981) un trimdā dzīvojošie — Latviešu pareizrakstības vārdnīcā (Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras birojs, 1960) vai šīs grāmatas citu gadu iespiedumos.» (PDF, lejupielādēt bez maksas - grāmatas elektroniski, Eraksti.lv)

______________________________________________________________
Kopš 2010. gada par brīvu lejupielādējamās elektroniskās grāmatas
«Turi pa rokai, iemet aci» lappuse.
______________________________________________________________

Jāievēro, ka «TPRIA» rakstība un ieteikumi gluži nedaudzos sīkākos aspektos atšķiŗas no tā, ko nosaka valodnieka Jāņa Endzelīna nostiprinātā klasiskā latviešu pareizrakstība (KLP) tās pēdējā publicētā variantā (!).
Piemēram:
KLP – «nōminātīvs» (jo «nōmens»), «dēbitīvs», «audžubērns»;
«TPRIA» – «nominātīvs» (?), «debitīvs» (?), «audžu bērns» (?).
Gaŗais «ō» un «ch» ir lietots pamatoti: «ōkeans», kamēr PIP: “okeāns”.

77. lpp. ir skaidrots, kā pareizi lietojams mīkstinātais «ŗ».

Par autorēm. L. Muižniece mācījusi latviešu valodu un literātūru Kalamazū kopš 1958. g.; kopš 1970. g. – akadēmiskā vidē. Arī R. Sināte un S. Kronīte-Sīpola darbojušās valodniecības, paidagoģijas un kultūras jomā.

Skatīt arī:
· Klasiskā latviešu pareizrakstība
http://LVAK.wordpress.com/klasiska-latviesu-pareizrakstiba/

· Grāmatas par valodu, valodniecību un latvietību; vārdnīcas
http://LVAK.wordpress.com/2010/05/10/gramatas-par-valodu-valodniecibu-un-latvietibu-vardnicas/

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s