07.05.2012. Sandis Laime: «Ragana – redzētāja vai rēgs?»

Posted: 11.04.2012. in grāmatas, latviešu folklora, Latvijas Universitāte, PDF, pētniecība, raksti, vārdnīcas

Maija pirmās pirmdienas RLB latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) sanāksmē ar priekšlasījumu «Ragana – redzētāja vai rēgs?» uzstājās Dr. philol. Sandis Laime, Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pētnieks.

Sandis Laime: «Ragana – redzētāja vai rēgs?» (2012). Pētījumi, folklora, valodniecība, grāmatas, vēsture, latviešu senkultūra, zinātniska izpēte, zinātnieki.Norises vieta un laiks: Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā, 2012. gada 7. maijā plkst. 18:00.

Priekšlasījumā referents aplūkoja vārdu «ragana», tā dažādos cilmes un sākotnējās nozīmes skaidrojumus sasaistē ar folkloru. Līdzās etimoloģiskajam skatījumam tika iztirzāta vārda «ragana» izplatība Latvijas vietvārdos – šim materiālam ir pietiekami liela vērtība raganu tradicijas attīstības izpratnē, uzskata S. Laime.

Būdams LFMI darbinieks jau astoņus gadus, S. Laime savā pētniecībā sevišķi pievērsies senās un mūsdienu Latvijas svētvietām un to folklorai, zemākajai mītoloģijai un Latvijas klinšu rakstiem, kas sniedz ļoti daudzpusīgu kultūrvēsturisku informāciju.

Ekspedicijas Sandi Laimi vedušas pie Sibirijas latviešiem un latgaliešiem, kā arī uz visiem Latvijas novadiem, lai dokumentētu tradicionālās kultūras norišu izpausmes. Viņš piedalījies arī Janīnas Kursītes organizētajās ekspedicijās uz senajām prūšu un Kuršu kāpas kursenieku dzīvesvietām.

S. Laime (dz. 1982) ir pieredzējis referents – uzstājies ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Somijā, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā, Vācijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Grieķijā un Indijā. Publikāciju vidū minama grāmata «Svētā pazeme – Latvijas alu folklora» (2009; 470 lpp.; izdevniecība «Zinātne»), kuŗā stāstīts par seniem simboliem un zīmēm, kas negaidīti atrasti alās, kā arī par sakrālo, saimniecisko un tūrisma lomu, kas piemīt vai tiek piedēvēta alām.

No 2006. līdz 2011. gadam Latvijas Universitātes Humānitāro zinātņu fakultātē tapis Sanža Laimes promocijas darbs filoloģijas doktora grada iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu mītoloģijas apakšnozarē: «Raganu tradicija ziemeļaustrumu Latvijā» (PDF, 214 lpp.; darbs aizstāvēts LU 2012. g. janv.)

Promocijas darba tekstā atklājas raganas amata ciešās saiknes ar valodas lietojumu, leksikografiju un latviešu vēsturi kopumā – «ciema raganas jēdziens 16. gs. otrajā pusē Latvijā pilnībā jau ir izveidojies. Tajā saplūduši gan vietējie, gan no kristīgās daimonoloģijas ienākušie priekšstati. [..] Buŗamie vārdi un lāsti, spriežot pēc atsevišķām piezīmēm protokolos, 16. gs. beigās vēl pārstāvēja vietējo tradiciju, jo tajos nav vērojamas kabalistisko un kristīgo formulu ietekmes, kas pārņemtas vēlāku laiku buŗamvārdos.»

Ragana – «vārds iekļauts gandrīz visās nozīmīgākajās 17.–18. gs. vārdnīcās. [..] Vācu mācītāju uzdevums bija ne tikai kristīgo tikumu sludināšana zemniekiem, lai samierinātu tos ar sociāli smago un beztiesisko stāvokli, bet arī dažādu pirmskristietisko un sinkrētisko ticējumu un ieražu izskaušana. Šī iemesla dēļ jau pirmajās vārdnīcās iekļauta salīdzinoši bagātīga leksika, kas saistīta ar apkaŗojamām parādībām, piemēram, dažādu mītoloģisko būtņu un paražu nosaukumi.»

2013. gada 31. oktōbrī LZA tiek prezentēta monografija: grāmata «Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas», kuŗā Sandis Laime vēl tālāk padziļinājis promocijas darbā aizsāktos pētījumus un atziņas.

Advertisements
Comments
  1. Ance says:

    Ārkārtīgi interesanta lekcija – ļoti iesaku (ne tikai tiem, kas interesējas par raganām)! Dzirdēju to jau Dabas mūzejā, kur lekciju telpa bija PILNA klausītāju… Jācer, ka vietas netrūks arī Rīgas Latviešu biedrībā! 🙂

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s