Jaunvārdu vārdnīca

Dictionary, glossary, Latvian language, online community input and discussion. Jaunvārdi, neoloģismi, termini, leksikoloģija, leksikografija, etimoloģijas pētījumi, izcelsme, vārdu nozīme. Kā latviskāk? Jaunvārdi un atvasinājumi latviešu valodā, jaunvārdu veidošana, darināšana, piemēri, lietojums, vēsturiski un mūsdienīgi piemēri, sinonimu nozīme. Angļu valodas ietekme. «Koronvīruss», nevis «koronavīruss». Ko neuzrāda sinonimu vārdnīca?LVAK publiskajās diskusijās apspriestie termini (kā arī gada vārda aptaujā ar skaidrojumiem un pamatojumiem mums iesniegti un par noderīgiem atzīstami vārdi) tiek kārtoti alfabētiski un tad pārskatāmā veidā ievietoti šajā lapā. Daļa šeit ievietoto vārdu ir jau senāk radušies jaunvārdi, taču tie der kā labs paraugs.

Vārdu rašanās konteksts, nozare un tas, vai termini ir oficiāli apstiprināti un kuŗi valodnieki tos izvērtējuši, katrā gadījumā ir atšķirīgs. Ir skaidroti daži svešvārdi, norādīti sinonimi.

Latviešu valodā kā senāk, tā arī tagad jauni vārdi top! Turklāt tos ir iespējams darināt tā, ka netiek pārkāpti morfoloģijas likumi, netiek ievazāti sārņi no citām valodām (skatīt arī: nevārdu saraksts). Mūsu pašu latviskie vārdi sanāk skanīgi un trāpīgi. Vislabāk tas izjūtams, gan tos apspriežot, saskatot kopsakarības, gan arī ieviešot tos pašiem savās sarunās un rakstu darbos.

Airīna
angliski: Irene
etimoloģija: grieķu — «Eirēne», «Erēne» (Εἰρήνη).
nozīme: sieviešu vārds, literāra personāža vārds; viesuļvētrai dots nosaukums.

aizslāņot
nozīme: aizklāt ar slāņiem (arī pārnestā nozīmē).
piemērs: «…neredz šiem uzskatiem vietu publiskajā telpā. To patlaban aizslāņojušas kreisas idejas.» — NRA, 2021. gads (Raivis Bičevskis sarunā par konservatīvās domas portālu «Telos.lv»).

ājums
nozīme: nodaļa (grāmatas vai cita rakstudarba daļa).
vārdšķira: lietvārds (nesajaukt ar izskaņu «-ājums»).
avoti: (1) «Nodaļas jūs saucat par ājumiem, no kurienes šis vārds? — Tas ir mans izgudrojums.» rakstnieks Pauls Bankovskis (1973–2020) sacījis LA.lv (pēdējā intervijā);
(2) «Romāna pēdējā daļa (jeb trešais ājums)» — Ieva Melgalve,  vietnē «Satori», 22.07.2020.;
(3) (sal.:) «terminu „ājums” viņš «Pasaules vēsturē» ievieš un skaidro kā dzīves (tukšās čaulas) piepildījumu, ko vēlams piedzīvot bez pārtraukumiem» — Jūlija Dibovska, e-žurnāls «Punctum», 2020.

aktīvēt
nozīme: padarīt aktīvu, iedarbināt.
piemērs: «aktīvēt iespēju rediģēt» = iespējot rediģēšanu.
cita nozīme ir vārdam: «aktīvizēt».

aktīvitāte — šā vārda nevēlamu lietojumu (ja domāta ‘darbība’) var aizstāt «veika».
piezīmes:
vārdi, kam beigās ir «-itāte», nozīmē īpašību, nevis norisi: «pasīvitāte», «kreātīvitāte», «paternitāte», «kaloritāte»;
nevar «veikt dažādas intensīvitātes un pasīvitātes», tāpat arī neder «veikt aktīvitātes»; nevar «nodarboties ar kreātīvitāti», neder arī «nodarboties ar aktīvitātēm».

aktīvizēt
nozīme: padarīt aktīvāku.
piemērs: «aktīvizēt rediģēšanu» = likt kādam rediģēt ātrāk, intensīvāk.
cita nozīme ir vārdam: «aktīvēt».

apkārtenis
nozīme: paziņojums vai raksts, ko izsūta vairākiem vai daudziem.
svešvārds, sinonims: «
cirkulārs»; arī «cirkulēns» («Ērģemes izloksnes vārdnīca»).
neieteicams vārds: «apkārtraksts»; skaidrojums — «Adverbs ar substantīvu var apvienoties saliktenī vienīgi gadījumos, ja vārds apzīmē darītāju vai arī pašu darbību (apkārtstaigātājs, apkārttecis, līdzbraucējs, apkārtstaigāšana.)» («Profesora J. Endzelīna atbildes»; 1937. g. 21. janv.).

aplāde
nevēlami anglicismi: «podkāsts», «podkāstings», «podkāsti».
termins apstiprināts:
2007. gadā, LZA TK.
nozīme:
    1. Apraides raidījumiem līdzīgu skaņas ierakstu (un videoierakstu) veidošana un izplatīšana tīmeklī lejupielādējamu datņu veidāpodcasting»). Aplāžu saturs — monologi, sarunas, intervijas, viedokļu paudumi, apskati un recenzijas, pārdomas, jaunumi un ziņas par jebkuŗu šauru vai plašu jomu un tematiku, mācību viela un lekcijas, komentāri, ieteikumi, padoma lūgumi, atbildes uz jautājumiem, pat arī daudzdaļīgi pašsacerēti daiļliterātūras darbi (vairāk sk. angļu v. «aplādes izmantošanas veidi»).
    2. Viens aplādes izlaidums (sinonims — «aplādiņš») («podcast»).

    vārda izcelsme: «ap-» (kā vārdā «apraide» [«broadcasting»]) + «-lāde» (no informācijas technoloģiju terminiem «ielāde», «datņu lejupielāde») = apraides un lejupielādes iespēju apvienošana un izmantošana jaunā, atšķirīgā veidā.
    lietojuma piemēri un atsauces:   ● «Google aplādes» (lietotne);  ● Microsoft termins «aplāde» («Windows», «Office», «Sharepoint» u. c. programmatūrās);  ● «Aplādes atskaņošana iPhone tālrunī (Apple)»;  ● «Sony: Kas ir aplāde? » un «Aplāžu atskaņošana»;  ● «Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca» (e-apgāds «Eraksti» 2015. g., PDF);  ● IATE (ES) terminoloģijas šķirklis;  ● «Letonikas» valodas vietnes šķirklis (ar skaidrojumu, kas raksturo īpašības, kuŗas sākotnēji piemita aplādēm).  ● Latvijas Zinātnes padomes aplāde «Zinātnes zīmes» LZP.gov.lv/eksperti/zinatneszimes/. ● https://Telos.lv/ — «sadaļā Sarunas publicēsim intervijas un aplādes» (no 2021. gada); «Telos» aplāde.

  piezīme (1): «aplāde» nav tieši saistīta ar angļu valodas vārdu «upload»; tā nebūtu saistāma arī ar «podiem» [uo]!
  piezīme (2): aplāde nav straumēšana, jo straumētu saturu nav paredzēts lejupielādēt un noglabāt galalietotāja ierīcē.
  piezīme (3): aplāde nav esošu radio un TV raidījumu kōpiju izvietošana tīmeklī. Profesionālu žurnālistu veidotu ‘raidījumu ieraksti’, ko piedāvā internetā (plašsaziņas līdzekļu vietnēs), var tikt saukti citā jaunā vārdā — «raidieraksts», taču tie gan pēc satura, gan pēc technoloģijas atšķiŗas no aplādes jeb podcast.

aplādiņš
angliski: «podcast» (radies 2004. gadā).
nozīme un vēsture: viens aplādes izlaidums, ko var iegūt kā lejupielādējamu datni;
sākotnēji (un joprojām tipiski) aplādiņš satur audioierakstu, un to var ielādēt par brīvu; taču tiek izmantoti arī videoformāti; pirmās aplādiņu izplatīšanas sistēmas radās 2000. gadā.
izcelsme: «aplāde» → «aplādiņš», tāpat kā «uzlāde» → «lādiņš».

aprisinājums
angliski: «workaround».
nozīme: kādas problēmas pagaidu risinājums, apkārtceļš, apdarinājums, kamēr nav īsta, labāka risinājuma.
avots: https://termini.gov.lv/atrast/aprisin%C4%81jums
nozare: datorika (un citas).

apspīlenes
nozīme: stipri apspīlētas, no plāna un staipīga auduma darinātas, zeķbiksēm līdzīgas bikses; parasti valkā sievietes.
svešvārds: «legingi».
nevēlami: «leginsi», «reitūzenes».
angliski: «leggings» (vienā šā vārda nozīmē).

arendātors
saistīti vārdi: arendācija, arenda.

atbilsme (un atbildums)
nozare: valodniecība (I un II); loģika, algoritmi, datorika (II).
nozīme:

    (I) tāds stāvoklis, kad divas vai vairākas lietas atbilst cita citai pēc kādas pazīmes, funkcijas vai mērķa (parasti kādā sistēmu, piemēram, valodu sastatījumā); sinonimi: «atbilstība», «korrelācija»,
lietojuma piemēri: «grafēmas—fōnēmas atbilsmju likumi»; «Transliterācija ir ar kāda alfabēta burtiem rakstītu vārdu un veselu tekstu atveide citā alfabētā pēc viennozīmīgām orīģinālalfabēta un atveidalfabēta burtu un burtkopu atbilsmēm.» (H. Bendiks, 1974. g.).
    (II) = atbildums (ieteicams šajā nozīmē! sk.: Rasma Grīsle 2001. g. «Latvijas Vēstnesī») jeb atbilsmes loceklis, jeb tas vienums vienā sistēmā, kas, starp tiem pastāvot atbilsmei, atbilst citam loceklim otrā sistēmā (piemēram, nozīmē to pašu, veic tādu pašu funkciju) («counterpart», «matching item», «match»),
lietojuma piemēri: «vācu-poļu vārdnīca, no kuŗas ņemti lielākā daļa poļu vārdu, un nezināma autora steigā sakārtotie atbildumi latviešu valodā» (Benjamiņš Jēgers); «… meklējot latviskos atbildumus franču frazēm …» (Velta Rūķe-Draviņa); «… fiksētos derivatīvos kalkus, kam atbildumi senāk vai mūsdienās atrodami gan latviešu, gan lietuviešu valodā» (Anita Butāne); «angļu vārda clipping latviskā atbilsme ir izgriešana»; «svešvārdu atbilsmju saraksti»; «par trešās došas nosaukuma (kapha) atbilsmi latviešu valodā».
[Vārds lietots arī vēl vienā nozīmē — ‘atbilstība kritērijiem’ (kādu prasību izpildīšana), taču tā vairs nav abpusēja (simetriska) korrelācija; šī 3. nozīme nav leksikografiski dokumentēta.]

atkraste
nozīme: jūras daļa, kuŗa ir tālāk no krasta par piekrasti (un kuŗā mēdz uzbūvēt elektroenerģijas un izrakteņu ieguves ierīkojumus…).
angliski: «offshore –» (lieto kā apzīmētāju).
rašanās laiks: gada vārds 2015. g.
piemēri: «atkrastes terminālis, atkrastes vējparks, atkrastes urbšanas platforma» — «offshore terminal, offshore wind farm, offshore drilling platform».

banjans
nozīme: koks, augs (tā augļi ir vīģu paveids).

bāreņzāles
avots: «Latviešu-angļu vārdnīca», Andrejs Veisbergs.
rašanās laiks: ?
nevēlami svešvārdi: «orfānzāles», «orfānie medikamenti».
angliski: «orphan drugs» (Meriama-Vebstera un Oksfordas vārdnīcās).

beigapstrāde
nozīme: nofilmēta kinematografiska materiāla vai tālrādes ieraksta galīgā apstrāde.
nevēlams svešvārds: «postproducēšana».
angliski: «postproduction».

bezķērnu [paņēmieni]
angliski: «zero-waste [methods / principles]» (no «to waste» = ‘izniekot, izķērnāt’).
nozīme: tādi paņēmieni vai principi, pēc kuŗiem saimniekojot, var mēģināt sasniegt to, ka nekas netiek izķērnāts (izmests atkritumos, sadedzināts), bet tiek pārstrādāts vai kā citādi lietderīgi izmantots.
piemērs: «bezķērnu saimniekotājs» jeb «bezķērnis» (aizstāj nevārdu «zeroveisteris»).
nozares: oikoloģija, tautsaimniecība (oikonomika).

bezvaldībnieks
nozīme: anarchists — bezvaldības jeb anarchijas īstenotājs vai piekritējs.

burtkalis
akmens apstrāde: īpaša ierīce, kas dzen ar lielu spiedienu smilšu strūklu.
vāciski: «Strahlgerät für Steinmetzbetriebe».
trūkumi: tas varētu nozīmēt arī cilvēku, kas kaļ burtus, ne ierīci.

burtu kaļamā mašīna

cēloņsaistība
angliski: «causality» (?); «causation» (?).
sinonims: «cēlonība» (?).
pamanīts: 2016., 2021. gadā.

chunchuzi
nozīme: nav precīzi zināma: tauta Mandžūrijā vai laupītāji kādā reģionā.
izruna: abus «ch» izrunā kā cietu [x], skatīt klasisko latviešu pareizrakstību!
avots: «Svešvārdu vārdnīca» – rediģējis Endzelīns; J. Grīziņa «Vārnu ielas republika» (1929. g.); Latviešu konversācijas vārdnīcas 3. sēj. (R., 1928–1929).
trūkumi: oriģinālvalodā nav «ch», bet «h» – skatīt vārdu «hunhuzi»!

cilvēkpatēriņš
nozīme: daudzums, ko (vidēji) patērē viens cilvēks.
nozare: oikonomika (tautsaimniecība).
terminoloģisks paraugs (līdzinieki pēc uzbūves): «cilvēknedēļa», «cilvēkresursi», «cilvēktests» (‘cilvēks/cilvēki’ ne kā īpašnieks vai objekts, bet kā aspekts/veids — tad jāveido saliktenis).

cipariskot

ciparisks

ciparot

čivināt
nozīme: ievietot kādu paudumu tviterī; lietot tviteri.
angliski: «to tweet»; «to use Twitter».

čivinātava
nozīme: vietne «Twitter».
skatīt arī: čivināt.

darbiķis
nozīme: cilvēks, kas bieži pārstrādājas, pārmērīgi nododas savam darbam.
nevēlams svešvārds: «vorkaholiķis».
nevēlams hibridvārds: «darbaholiķis».
angliski: «workaholic».

darbiķība
nozīme: bieža pārstrādāšanās, pārmērīga nodošanās darbam.
piemēri: darbiķības problēmas var būt jāārstē pie psīchologa.
analoģija: glūniķim piemīt glūniķība, dumiķim dumiķība, bet darbiķim darbiķība.
nevēlams svešvārds: «vorkaholisms».
nevēlams hibridvārds: «darbaholisms».
angliski: «workaholism».

daudzzaris
piezīme: iespējams, okāzionālisms.
nozīme: «pasaule šo amatu pazīst kā multimākslinieks vai polimats».
avots: http://engelis.mplab.lv/engelis_par.html  (piezīme: vēlāk teksts mainīts – «daudzdaris»)

daudzzinis
sinonimi: viszinis, gudrībnieks, plaši izglītots cilvēks.
avots: K. Mīlenbachs, «Latviešu valodas vārdnīca».
kalks/izcelsme: vācu val. «Vielwisser».

devdevis
nozīme: neliela mechaniska vai automatiska ierīce, no kuŗas var iegūt zināmu devu kādas vielas, piemēram, šķidru ziepju.
sinonimi: izsniegtuvis.
nevēlams: «dispensers».
a
ngliski: «dispenser».

dienrādis
nozīme: kalendārs.
piemērs: «Latvijas Nācionālais kultūras centrs laidis klajā 2021. gada dienrādi jeb sienas kalendāru, kuŗā šoreiz piedāvā skatīt etnografisko…».

dievliedzis
nozīme: ateists, bezdievis.

dievliedzība
nozīme: Dieva esības noliegšana, ateisms.
darinātājs: pēc Andreja Veisberga ziņām — Juris Alunāns.
laiks: 1924.–1928. g. — grāmatās; 1891., 1899. g. — arī grāmatās (vecā rakstībā: «deewleedsiba»).

digitālizēt

divtulība
avots, laiks: «Profesora J. Endzelīna atbildes»; 1938. gada 31. marts, 466. sēdes protokols — «Zenta Mauriņa savos rakstos lietā substantīvu «divtulība», kas darināts pēc «vientulības» parauga. Šāda forma pieļaujama.»

dizaineris, dizainers
piezīme: praksē eksistē abas formas.

diž-
nozīme: tāds, kas ir varens, ietekmīgs, visspēcīgākais, augstākais kādā hierarchijā u. tml.
lietojums: «diž-» lietojams kā padižināmā vārddaļa (jeb augmentātīva morfēma) salikteņu veidošanā.
skaidrojums: Lielums un diženums nav viens un tas pats. Kāda valsts var būt liela, bet pašlaik vāja, atpalikusi, nediža (Krievija); turpretim cita valsts var būt pēc platības mazāka, toties spēcīga, diža (piemēram, Lielbritānija) — viena no dižvalstīm.
PIEMĒRI:
    1) jaunvārdi:
dižvalsts (precīzāks apzīmējums nekā «lielvalsts», ‘superpower’ = valsts, kuŗai ir diža vara, spēks, stipra ietekme pār citām valstīm).
dižģenerālisģenerālisimuss» — septiņzilbju svešvārds ar uzsvaru ceturtajā zilbē!).
dižklavieres (aizstāj svešvārdu «flīģelis» [no vācu valodas: ‘spārns’], ‘grand piano’).
dižmūziķis (aizstāj nelokāmu svešvārdu «maestro»).
dižsērga (aizstāj svešvārdu «pandēmija»).
dižķibele (sinonims, var aizstāt svešvārdus «vispasaules krize», «milzīga krize»).

    2) vārdnīcās jau iekļauti šādi vārdi ar «diž-» (iekavās dota nozīme):Mühlenbach Latvian Dictionary, Wörterbuch - Mīlenbaha vārdnīca, Konversationslexikon
• «dižceļš» (MEV; mūsdienās — ‘šoseja’, ‘maģistrāle’, ‘autobānis’). • «dižciltis» (MEV: ‘aristokrats’; siev. dz. «dižcilte»). • «dižciltība» (‘aristokratisms’). • «diždzimtīgs» (‘aristokratisks, augstas kārtas -’). • «dižēdājs» (‘rīma’). • «dižgars» (‘ģenijs’). • «dižilkss» (=‘dīsele’, ‘dīstele’, ģermānisms, ‘Deichsel’). • «dižināt» (‘cildināt, slavēt’) • «dižistaba» (MEV: ‘saimes istaba’ Kurzemē). • «dižkoks» (‘vērtīgs, vecs, saudzējams koks’). • «dižmatrozis» (oficiāla dienesta pakāpe). • «dižmedījumi» (‘vērtīgi, parasti lieli… medījumi’). • «dižmežs» (= nevis liels mežs, bet ‘pirmatnējs mežs’ [MEV: Urwald]; vai ‘mežs, kuŗā koki izauguši no sēklām’; vai ‘Hochwald’, «ciršanai derīga augststumbru audze» — cik gaŗi!). • «dižozols» (dižkoks). • «dižpārdoklis» (‘bestseller’). • «dižpuisis» un «dižmeita» (MEV: ‘pieauguši un neprecējušies kalpi lauku saimniecībās’, strādāja arī bērni). • «dižvaronis» (MEV; mūsdienās atbilst «supervaronim» jeb ‘superhero’).
    piezīme: Latviešu «Tēzaura» vietnē ir vairāk nekā 120 šādu vārdu.
    piezīme: MEV = Kārļa Mīlenbacha latviešu valodas vārdnīca (vienas lappuses kōpija — attēlā).

dižājs
nozīme: dižāko, labāko, ievērojamāko (dziesmu, citu mākslasdarbu, dažādu parādību) saraksts, apkopojums — pēc pārdoto skaita vai pēc kāda cita vērtējuma; reizēm arī irōniski — nepatīkamāko lietu saraksts.
nevēlams: «tops», «top».
angliski:
«top», «chart».
pakārtoti jēdzieni: diždesmitstop 10»), dižsimtstop 100»), dižčetrdesmitniekstop 40»).

Eglūna
«[Vietvārdu] «Aglyuna» no latgaliešu dialekta pārceļot rakstu valodā, dabūjam — Eglūna [ar platu e]. («Profesora J. Endzelīna atbildes»; 1936. g. 13. febr.). Dēmonims — «eglūnieši» (Eglūnas iedzīvotāji). Sugasvārds «eglūna» ir sinonimisks ar vārdu «eglājs» (egļu audze, egļu mežs).
Forma «Aglona» neatbilst valodas kārtulām un diez vai ir vēlama!

etimoloģija
nozīme: (1) vārda vai kāda cita valodas vienuma izcelsme; (2) valodniecības apakšnozare, kas to pētī.

eustress
nozīme: stress, kas pēc sava daudzuma un veida ir cilvēkam derīgs, veselīgs, labs, vēlams.
etimoloģija:
 sengrieķu «eu-» (ἐΰ, εὐ-) (‘labs’, ‘derīgs’, ‘vēlams’) un angļu «stress» (slodze, spriedze — psīcholoģijā).
antonims: «distress» (slikts stress).
piezīme: ievērojiet — klasiskajā latviešu pareizrakstībā grieķu «eu» par «ei» nepārveido!

ērmritenisĒrmriteņu darināšana sekmē jaunvārdu kaldināšanu. :)
nozīme: neparasti, mākslinieciski darināts divritenis (velosipeds).
angliski: «chopper bicycle», «freak bike», «mutant bicycle».
sīkākas ziņas: enciklopaidiskā vietnē «Latvijas kultūrvides takas» lasāms —
«Ērmritenis ir neparasta izskata braucamrīks.»;
«Latvijā ērmriteņu kultūra [plašāk] kļuva zināma ap 2006. gadu»; «zagt ērmriteni ir bezgala muļķīgi»… https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?id=2690755

florīns
nozīme: kopš XIII gadsimta Florencē kalta zelta monēta.
italiski: http://it.wikipedia.org/wiki/Fiorino.
angliski:
http://en.wikipedia.org/wiki/Florin.
variācija: fjorino.

gafelšoneris
nozīme: kuģu tips.
variācija: gafeļšoners.

gaidītava
nozīme: vieta, telpa, kur gaida.
avots: Krievu-latviešu celtniecības terminu vārdnīca (1998).
skatīt un salīdzināt arī: sagaidītava (cita nozīme!).

gaisa strūklis

gaiskāpis
iespējama nozīme: vertikālas pacelšanās un nolaišanās lidmašīna, http://lv.wikipedia.org/wiki/Vertikālas_pacelšanās_un_nolaišanās_lidmašīna
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/VTOL.

gotiķis
nozīme: «gotiskā roka» — rokmūzikas apakšžanra, kas pazīstams kopš 80. gadu beigām un kam raksturīga skumju un iznīcības noskaņa, mūziķis vai klausītājs; abu dzimumu gotiķi bieži valkā melnu apģērbu, grimu, rotaslietas.
angliski: «goth» (sk. Vikipaidijā).
    1. piemērs: «Somu gotiķiMelnajā piektdienā», Sandris Vanzovičs, 16.12.2006,. «Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai», rubrika: mūzika.
    2. piemērs: «sācies kaŗš starp tiem, kuŗi saucas par repeŗiem, un tiem, kuŗi godinās par metallistiem jeb gotiķiem un pankiem» (Nora Driķe Liepājā, «Diena», 23.04.2015. — https://www.apollo.lv/4725143/jauniesi-karo-stila-del)
piezīme: «gotiķim» citā kontekstā var būt arī cita nozīme — gotikas un neogotikas laikmeta mākslinieks vai architekts.
salīdzināt: cits vārds — «gots», «goti» nozīmē tautību, kas pastāvēja Eiropā pirmajā tūkstošgadē pēc Kristus — https://en.wikipedia.org/wiki/Goths#History.

gūgle

gūglēt
piezīmes: atvasināts no formas «gūgle».

gūglis

gūgļot
piezīmes: atvasināts no formas «gūglis».

hibridkaŗš
nozīme: hibridisks kaŗš; morfoloģija «hibrids» + «kaŗš».
izruna un ortografija: vārdā «hibrids» abās zilbes «i» ir īss; tāpat arī atvasinājumos.
avots: ALA vārdnīca.

hibridtrollis
nozīme: hibridkaŗā iesaistīts tīmekļa trollis.

hunhuzi
nozīme: nav precīzi zināma: tauta Mandžūrijā vai laupītāji kādā reģionā.
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/Honghuzi.
poliski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hunhuzi.
ķīniski: «hunghutce».
variācija: chunchuzi (sk.!).

ieciparot

iemājināt
nozīme: pieņemt (lolojumdzīvnieku) savās mājās.
sinonims:
iesaimēt.
angliski:
«to adopt».
nevārds, viltusdraugs: «adoptēt (dzīvnieku)».
avots: 2016. gada vārda pieteikumi.

iesaimēt
nozīme: pieņemt (lolojumdzīvnieku) par savas mājsaimes locekli, pieņemt (piemēram, kaķi vai suni) dzīvot savās mājās.
sinonims:
iemājināt.
angliski:
«to adopt».
nevārds, viltusdraugs: adoptēt (dzīvnieku).
avots: 2016. gada vārda pieteikumi.

ietērpsme
angliski: «dress code».
nozīme:
prasības, noteikumi vai etiķete (pieklājība), kas nosaka, kā jāģērbjas (kādā tērpā jābūt) un kā jāizskatās kādā vietā, sarīkojumā, saietā, darbavietā, svētkos u. tml.
laiks: 2016. gads.
svešvārds, sinomims: apģerba kōdeks; nevēlams: «dreskods, dresskods».

ieviju reklāma
nozīme: reklāma, kas ievīta informācionālā vidē tādā veidā, ka nešķiet no tās saturiski un veidoliski atšķirīga.
angliski: «native advertising
», http://en.wikipedia.org/wiki/Native_advertising.
apspriests: http://twitter.com/LVAK_valoda/status/826195169703821312.

influencers, influenceris
(nevēlams vārds)
aizstājams ar vārdu:
«sliecinātājs».

intellektika
nozīme: zinātnes un technikas (izpētes un izstrādes) nozare, kuŗā nodarbojas ar mākslīgo intellektu.
piemērs: zinātnieks (matēmatiķis, datoriķis) strādā intellektikā, bet viņš nevar strādāt mākslīgajā intellektā.

izpļāpis
nozīme: tīši vai nejauši izpausta informācija, kas atklāj filmas, grāmatas saturu un tāpēc pāragri izbojā prieku, ziņkāri un pārsteigumu.
angliski: «spoiler» (viena no nozīmēm).
salīdzināt: «spoilers» (cits vārds, cita nozīme) ir aerodinamiska detaļa automobiļos un gaisakuģos.

izrise
nozīme: nākotnes notikumu gaita, ko mēģina paredzēt jeb prognōzēt: kā notikumi izrisēs, kāda ir to varbūtība, sekas u. t. t.
piemēri: «zemestrīces izrise», «plūdu izrise», «dažādi klimata pārmaiņu izrises varianti», «slimības izrise».
nevēlama lietojuma piemēri: «slimības scēnārijs»; «šajā scēnārijā inflācija līdz 2022. gadam pieaugtu», «visdrūmākais globālās sasilšanas scēnārijs», «traģiskākais plūdu scēnārijs».
salīdzināt: «scēnārijs» = dramaturģiska darba notikumu jeb sižeta apraksts, izklāsts; plānojums, kā kaut kas tiks darīts.
avoti: 2018. gada vārda pieteikumi.
angliski: «scenario».

izskande
nozīme: koncerts.
avots, laiks: minēts «Profesora J. Endzelīna atbildēs», 1938. gada sanāksmes protokolā.
sastopams: 1938.–1940. gada latviešu presē — skatīt: http://periodika.lv/#searchResults:%23izskande.

izsniegtuvis
nozīme: neliela mechaniska vai automatiska ierīce, no kuŗas var iegūt zināmu devu kādas vielas, piemēram, šķidru ziepju.
sinonimi: devdevis.
nevēlams: «dispensers».
angliski: «dispenser».

izstāstījums
angliski: «narrative».
nozīme:
Izstāstījums ir norise (dažkārt arī vispārīgāka parādība — šīs norises rezultāts ļaužu apziņā), kuŗā tiek izstāstīti, paturēti atmiņā, kā arī gan individuālā, gan ļaudiskā uztverē atspoguļoti kādi notikumi, pieredzējumi, domas, priekšstati par pasauli un sevi, kultūras mantojums u. c.
Izstāstījumus pēta socioloģijā, vēsturē un polītikā, bet literātūrzinātnē (filoloģijā) pēta stāstījumus, stāstus, vēstījumus — rakstītus vai runātus tekstus. Saredziet atšķirību: stāstījums (narration) vienmēr ir tekstuāls jeb verbāls, savukārt izstāstījuma (narrative) līdzekļi ir daudzveidīgāki — līdzās vārdiskai izteiksmei un atmiņai darbojas ar jebkuŗiem cilvēka jutekļiem uztveŗami tēli (skaņa, garša), dažādas sadzīves kultūras un mākslas parādības (ēkas, apģērbs).
papildu piezīmes: https://twitter.com/LVAK_valoda/status/1215218875668844545 (2019. g.)
nevārds: «narrātīvs», padomju pareizrakstībā vēl sliktāk — «naratīvs»;
turklāt kaitīgi ir līdztekus lietot to pašu vārdu arī kādeņa (īpašības vārda) lomā — «naratīvais», piemēram:
savārstījums «naratīvā kompetence» ir aizstājams ar terminiem «izstāstnieka spējas» jeb «spēja izstāstīt», jeb «izstāstīšanas prasme».

izvēsts
nozīme: paziņojums presei jeb vēsts, kuŗu izsūta plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistiem un pēc kuŗas veido preses publikācijas.
locīšana: vnsk. ģen. «izvēsts»; ddzsk. nōminātīvs «izvēstis» (tāpat kā siev. dz. «vēsts; vēstis, vēstu, vēstīm u. t. t.»).
datējums: ap 2015. gadu.
a
ngliski: «press release».
nevēlams: «relīze», «preses relīze», «presrelīze».

īsumis
vārdšķira: apstākļvārds.
nozīme: sporadiski, atsevišķos brīžos.

jaunrasmīgs
nozīme: tāds (cilvēks), kam labi sanāk radīt un/vai rast ko jaunu — veidot svaigus mākslas darbus, jaunus techniskus rīkus, risinājumus, darba paņēmienus.
sinonims (latīņu cilmes svešvārds): «kreātīvs».
nevēlams variants: «radošs».
angliski: «creative».

jaunrasmīgums, jaunrasme, jaunrasmība
nozīme: spēja radīt un/vai rast ko jaunu — veidot svaigus mākslas darbus, izgudrot patiesi jaunus techniskus rīkus un darba paņēmienus.
sinonims: «kreātīvitāte».
nevēlams variants:
«radošums». (Sk.: «Latvijas Avīzē» 02.07.2016. — Ingmars Zemzaris par «radošuma» nevārdu — [nepareizu jaunvārdu darināšana]).
angliski: «creativity», «creative skills».

kancelejiskums
nozīme: īpašība, kas piemīt valodai, kuŗā daudz kancelejismu; tādas valodas raksturs, kādu ir iecienījis lietot birokratiāts.

kancelejisms
nozīme: vārds vai cits valodas vienums, kuŗš padara valodu kancelejisku, birokratisku, pārmērīgi formālu.
etimoloģija: no vārda «kanceleja» (birojs, kantoris).
nozare: valodniecība, stilistika.
piemērs: «Lielākie valodas dzīvuma un dabiskuma ienaidnieki ir kancelejismi, teksta substantīvizēšana, abstraktu, nekonkrētu vārdu un palīgvārdu nemotīvēta lietošana.» (Jānis Rozenbergs, http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/STILISTIKA/roz1.htm).

katalānis
(ddzsk.: «katalāņi»; siev. dz.: «katalāniete», «katalānietes»)
izcelsme:
katalāniski — «català», «catalans», «catalana», «catalanas».
nozīme: tautības nosaukums; katalāņi — tauta, Katalonijas pamatiedzīvotāji.
nepareiza forma: «katalonis, kataloņi».
skatīt arī: «katalonietis».

Katalāņu zemes
nozīme: territorijas Vidusjūras reģionā, kuŗās pastāv katalāņu kultūra un kur runā katalāņu valodā (Katalonijā, Valensijā, Baleāru salās, dažviet Aragonā, Mursijā; Andorrā; Francijas dienvidos; Algero — Italijā).
skatīt arī: «Katalonija».

katalonietis
nozīme: Katalonijas pamatiedzīvotājs — neatkarīgi no tautības.
skatīt arī: «katalānis» (tautība).

Katalonija
katalāņu valodā: «Catalunya» [kətəˈluɲə, kataˈluɲa].
nozīme: katalāņu apdzīvota territorija, kam ir autonomija tagadējā Spānijas Karalīstē un kas varētu kļūt par neatkarīgu valsti; Katalonijas suverēnitāte aizsākās IX gadsimta beigās; «Katalonijas» nosaukums lietots kopš 1117. gada.
etimoloģija: forma «Katalonija» latviešu valodā ieviesusies caur starpniekvalodām (vāciski — «Katalonien»), ticams, ka XIX gadsimta vidū, tāpēc trešajā zilbē ir patskanis o, bet pāreja uz cilmei tuvākām formām «Kataluņa», «Katalānija» nav notikusi.
skatīt arī: «Katalāņu zemes».

kādenis
nozīme: īpašības vārds, adjektīvs.
avoti: Endzelīns.

klaidsmilts
nozīme: klejojošās kāpas smiltis.
variācija: klaidsmiltis.

koptelpa
citāts: «… apgalvo, ka nejaušas tikšanās publiskajās telpās, uz ko bieži tiek attiecināts termins «koptelpa» (commons), ir dēmokratiskas sabiedrības funkcionēšanas pamats. Psīchoģeografija dara iespējamas šīs tikšanās ar reālitātēm» — autors Marks Tuters; tulkojusi Ilva Skulte (žurnāls «Studija»).
nozīme: publiskā telpa tādā aspektā, ka cilvēki to izmanto, kaut ko kopīgi darīdami, vai lai būtu (pavadītu laiku) kopā.
angliski: «commons», specifiskāk — «urban commons».

korōna
nozīme: astronomijā — ‘(redzams) vainags ap kādu debesu ķermeni’;
fizikā (elektrības jomā) — ‘spīdums ap vadiem un elektrodiem, kad notiek korōnizlāde’
un ‘mirdzizlāde nehomogēniskā elektriskā laukā’.
izcelsme: latīņu val. corōna (vainags, kronis).
atvasinājumi: piem., «korōnizlāde», «korōnvīruss».

korōnvīruss
Pēc valodas likumiem pareizā izrunas un rakstības forma ir «korōnvīruss».
● Etimoloģija: grieķu val. κορώνη (ziedu vija, vainags) → latīņu val. corōna (vainags, kronis) → latv. val. «korōna» (siev. dz.; https://tezaurs.lv/#/sv/korona ‘vainags, apgabals ap kaut ko’) + «vīruss» = saliktenī — «korōnvīruss».
● Morfoloģiski paraugi: «korōnizlāde» (sk.) un «korōnaizsardzība» (sk.) — divi jau senāk zināmi termini.
● Angliski:
«corona virus», «coronavirus».
● Latviešu publikācijās var sastapt arī formas, no kuŗām neviena nav pareiza:
«koronavīruss», «koronovīruss», «koronivīruss».
● Pareizi lietota forma «koronvīruss» redzama šeit (Zāļu valsts aģentūra):
https://www.zva.gov.lv/lv/meklet?keys=koronv%C4%ABrusa; Pēteŗa Apiņa intervijā — ārsts, enciklopaidijas «Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati.» veidotājs: https://neatkariga.nra.lv/intervijas/319624-apinis-valdibas-lielaka-kluda-bija-kampana-sedi-majas; vēl citos «Neatkarīgās Rīta Avīzes» rakstos: https://nra.lv/viedokli/vera-volgemute-rozite/309369-saknes-meklejot-viens-dieva-prieksa.htm.
● Papildu novērojumi.  1) Kroplīgā forma «koronavīruss» dažkārt tiek izrunāta ar uzsvaru otrajā zilbē, dažkārt pat ar diviem uzsvariem — otrajā un ceturtajā zilbē [ko’ro·na’·russ]. Bet latviešu valodā lokāmiem lietvārdiem dabīgs ir tikai viens uzsvars — pirmajā zilbē.
2)
Pēc valodnieciski nepareizā parauga «koronavīruss» tiek veidoti vēl daudzi citi nevārdi:
a)
salikteņu formā — «koronalietotne» («Latvijas Avīzē»), «koronabondu izlaišana» («LA»), «koronakrīze», «koronaslimība», «koronasērga», «koronaanalīzes» (forumā),  «koronadiplomātija», «koronaobligācijas» (piecos vai vairāk laikrakstos);  «koronapsihoze» («a-» ir nolieguma priedēklis, tātad šis vārds būtu jāsaprot kā ‘psīchozes neesība’ vai varbūt pat ‘psīches neesība’! —  sk. vairākās vietnēs);
  b) šķirtā rakstījumā — «korona grupas vīruss» (SPKC vietnē un citur), «sarežģītajā korona-laikā» (ar defisi; «Apollo»), «Latvija vairs nav korona nāves brīvā territorija» un «korona nāves smaku neesam sajutuši» (abi kommentāros); «Korona mērkaķēns» («Delfos» — bērnu sadaļā «Cālis»); «korona diktātūra» (2021. g. «skaties.lv»).
Taču latviešu valodā tāda vārda «korons» nemaz nav! Ir «korōna», un atvasinājums no tā — «korōnvīruss».

kultīvēt
piezīme: iespējams, morfoloģiski pareizāka forma nekā «kultivēt»; šai ziņā līdzīgs noriseņiem «aktīvēt», «motīvēt».

labslavīgs
vārdšķira: kādenis (adjektīvs).
nozīme: ar nevainojamu, labu reputāciju.

laikpratība
angliski: «time management skills».

laikpratīgs
nozīme: tāds, kas gudri plāno un izmanto laiku, kas ir iemācījies laikpratību.

lāzerstrūklis

lielīši
svešvārds (sinonims): kapiteļi.
nozīme: mazie burti, kuŗu veidols ir tieši tāds kā lielajiem burtiem, bet izmērs mazāks.
avoti
: «Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca» — Rīga, 1942. g., «Latvju Grāmata»;
«Angļu–latviešu skaidrojošā datorvārdnīca», 1998. g., «Jumava».
angliski: «small capitals», «small caps».
izskata paraugs: Jānis Endzelīns, Kārlis Mīlenbachs.

lielummanija
avots: «Svešvārdu vārdnīca», Eduards Ozoliņš, rediģējis Endzelīns, 1934. gads.
svešvārds, sinonims: megalomanija.

ļaudisks
nozīme: (1) ļaudīm (plašai publikai, sabiedrībai) domāts; (2) tāds, kuŗā darbojas vai kuŗu veido ļaudis jeb paliela, nenorobežota cilvēku kopa.
piemēri: «ļaudisks sarīkojums»; «ļaudiska atpūtas vieta»; «ļaudiska palīdzības biedrība»; ‘crowdfunding‘ = «ļaudiska financēšana» (nelatviski: «pūļa finansēšana» un «kollektīvā finansēšana»).
sinonimi: sabiedrisks, atklāts; publisks; komūnāls.
antonimi: savrups; privāts, slēgts.

maltene
nozīme: kotlete.
avots, laiks: «Smiltenes Ziņu» redaktors Pēteris Gailītis, 1936. gads.

mājsaime
nozīme: cilvēku grupa, kas pastāvīgi dzīvo vienā kopīgā mājoklī (dzīvoklī, mājā).
sinonims: saime; ‘mājas iedzīvotāji kā vienība [kopums]’; lietojams arī «saimes mājoklis», nevis «mājsaimniecības mājoklis» — V. Skujiņa.
nevēlams: «mājsaimniecība» (nepareizā nozīmē); iemesli skaidroti — 2002. g., Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija: «Par angļu … household atbilsmi», https://likumi.lv/ta/id/62804-par-anglu-valodas-termina-ihouseholdi-atbilsmi-latviesu-valoda.
skaidrojums: mājsaimniecība īstenībā ir: 1) saimniekošanas norises, ko veic mājas ļaudis (sal.: lauksaimniecība, tautsaimniecība, zivjsaimniecība, ūdenssaimniecība); 2) priekšmetu, līdzekļu kopums, ko tajā izmanto — tāpēc nevar «dzīvot mājsaimniecībā», bet var dzīvot mājā (ēkā, t. i., vietā) un var dzīvot mājsaimē, saimē, ģimenē (kā tās loceklis).
lietojuma piemērs: «apmeklētāji, atrodoties fiksētās, personālizētās sēdvietās, var sēdēt kopā pa divi, ja tie nav vienas mājsaimes pārstāvji; vienas mājsaimes locekļi var sēdēt ne vairāk kā četru personu grupā.» — Latvijas pašvaldību savienības izdevums «InfoLOGS» 04.08.2020. (korōnvīrusa dēļ izsludinātie atstatumošanās noteikumi 2020. gada vasaras beigās).

mazgātuvis
nozīme: mazgāšanas ierīce, piem., izlietne (kuŗu izmanto ne tikai izliešanai).
avots: sk.: valodniece R. Grīsle «Latvijas Vēstnesī», 2001. g.

mazgulis
nozīme: mazgājamais sūklis.
avoti: Endzelīns.

meklis
nozīme: pakalpe vai programma, kuŗa ir indeksējusi tekstus un citus datus un kuŗu meklētāji var izmantot, lai atrastu vajadzīgo.
piemēri: tīmekļa mekļi ir «Google», «Bing», «Duckduckgo»; mekļu lietotāji jeb meklētāji ir visi ļaudis, kas lieto mekļus.
sinonimi: «meklēšanas pakalpe» (tīmeklī); «meklēšanas programma», «meklētājprogramma», «meklētājdzinējs».
angliski: «search engine».

mēstule
nozīme: nepieprasīta, uzbāzīga, daudziem izsūtīta elektroniskā pasta vēstule, kas visbiežāk satur reklāmu.
rašanās laiks: latviešu valodas gada vārds (2004. g.).
sinonimi: «surrogātpasta vēstule», «e-liekpasta vēstule», nevēlams anglicisms — «spams».
angliski: «spam», «junk e-mail».

mēstuļnieks
nozīme: mēstuļu sūtītājs.
angliski: «spammer».

mēstuļotājs
nozīme: sk.: «mēstuļnieks».

mikroūtopisks
nozīme — skatīt sinonimu: sīklaimeszemīgs.
lietojums: varbūt irōnisks.
piemērs: «izstāžu cikls […] tiek veidots kā mikroūtopiska vide».

miskaste
etimoloģija: atkritumi — Austrijas vācu valodā «Mist»; sal. arī «Mistschaufel», «Mistkübel».
variācija: mizkaste.

Mīkōls
nozīme: leišu vīriešu vārds «Mykolas» tā rakstāms latviski.
izruna: [mīkōls].
etimoloģija: Michael, Michał (tāda pati kā latviešu vārdam «Miķelis»).

Mīkuls
nozīme: vīriešu vārds Ziemeļlatgalē.
etimoloģija/parallēles citās valodās: Michael, Michał, Mykolas.

momentfotoaparāts
nozīme: fotoaparāts, ar ko var uzņemt attēlus tieši un uzreiz.
Momentfotoaparātus (nedigitālus) sāka pārdot Amerikā 1948. gadā, tos joprojām ražo arī 2020. gadā Holandē.
angliski: «instant camera».

moskovīti
nozīme: [kāda vēsturiska etniska grupa].
piemērs: «1578. g. — Zviedru un poļu apvienotie kaŗapulki sakauj moskovītus pie Cēsīm.» («Latvijas Kareivī», vietnē «periodika.lv»).

mugursomnieks
nozīme: ceļotājs, kas ir neatkarīgs, bieži vien taupīgs un līdzi ņem tikai to, ko var nest somā vai/jeb pats uz savas muguras.
etimoloģija: no vārda «mugursoma».
avots: 2017. g. grāmata «Ielu mūzikanta dienasgrāmata» (Harijs Vagrants).
pirmā parādīšanās: —. gads?
angliski: «backpacker».

muskovīts
nozīme: minerāļa veids — kālija vizla.
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/Muscovite

naudniecība
nozīme: kapitālisms.
lietojuma piemērs: «dzima naudniecības laikmets».
avots: «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1895—1905.).
Ietverts Mīlenbacha vārdnīcā (III sējuma 696. lappusē).

neoloģisms
nozīme: jaunvārds, nesen darināts un apritē ienācis vārds.
neoloģismu jeb jaunvārdu piemēri: «skaipot»; «tembrēt»; «iepaticināt»; «temturis»; «tviteŗpērle»; «kultūrvieta»; «grozāmgrābslis»; «putrābols» (ķirbis, MEV III sēj.); «ķīnzīme» (hieroglifs); «jaunbārdis» (hipsteris); «atstatumošanās» (nedrūzmēšanās).
piezīme: Jāzina arī, kas nav jaunvārds, piemēram: 1) kāds nesen iepazīts, bet citiem jau zināms vārds; 2) rakstības precīzējumi vai oficiālo normu grozījumi, kuŗu dēļ vārds mainās tikai mazliet («Kijeva»/«Kijiva», «Īslande»/«Islande»); 3) svešķermeņi, kas vispār nav latviešu valodas vārdi («Skype», «euro», «mozzarella», «outlets», «Lady Gaga»), bet kas var gadīties tekstā, tāpēc ka kāds domājis, ka tos nedrīkst tulkot, vai nav pratis tulkot; 4) kropļotā rakstībā veidoti nosaukumi (īpašvārdi «Laacis», «Kleever», «Willa teātris»), arī sugasvārdi, citi dažādu vārdšķiru svešķermeņi («rootot», «youtuberis», «highlightošana», «wrap-maize», «weblapas»).

nievenis
nozīme: pejorātīvs vārds, nicīgs vārds — vārds, ko lieto, lai izteiktu nievas, nepatiku, noniecinājumu, necieņu.
(pejorātīvs — «tāds, kam ir negātīva emōcionāli ekspresīva nozīmes nokrāsa» — VPTSV, 2007. g.).
angliski: «pejorative [word]».
nozare: valodniecība.

nodosme
nozīme: uzticīga nodošanās (cilvēka rakstura iezīme, rīcības un dzīvesveida ievirze) — sava laika, spēku, spēju ziedošana kādam darbam, mērķim, ideāliem (ietveŗ nenovirzīšanos, nelokāmību, prasa rakstura stingrības un pastāvīguma).
izcelsme:
no vārda «nodoties».
angliski:
 «commitment», «committedness», «devotion», «dedication» (vienā šo vārdu nozīmē).

nodosmīgs
vārdšķira: kādenis (adjektīvs).
nozīme: tāds (par personu), kam piemīt nodosme (sk.).
angliski:
«committed», «devoted», «dedicated» (vienā šo vārdu nozīmē).

nokraut
nozīme: pārkraut (kōpēt) datni vai cita veida elektronisku saturu no attālas ierīces savā ierīcē (datorā, tālrunī).
piezīme: Izdevējs, tulkotājs, garīdznieks un komponists Ingmars Zemzaris saliktenī «lejupielādēt», kas gan daudz un ilgi lietots šajā pašā nozīmē, saskata trīs trūkumus — «Latvijas Avīzē» 05.08.2016.
a
ngliski: «to download».
skatīt arī: «uzkraut».

nokrava
nozīme: lejā kraujams vai jau nokrauts datu kopums, datne.
avots: «LA» 05.08.2016.
a
ngliski: «download», «downloadable content».
skatīt arī: «nokraut», «uzkraut», «nokrava».

nōminācija

nōminēt
(gaŗš «ō» tāpat kā vārdos «nōmens», «nōmināls», «nōminātīvs»).

norisenis
nozīme: darbības vārds, verbs.
avoti: Endzelīns.

nošķirsme
nozīme: laika periods, ko pavada, nošķiŗoties no ikdienas dzīves, lai nodotos īpašām mācībām, psīcholoģiskai izaugsmei, garīgiem meklējumiem, atpūtai, meditācijai, pārdomām, apspriedēm — vienatnē vai pulkā.
aizstāj nevēlamus svešvārdus: «retrīts», «ritrīts».
angliski:
 «retreat» (lietvārds).

padižināmā forma
nozare:
valodniecība.
sinonims:
«augmentātīva forma» (svešvārds).
antonimi: «pamazināmā forma», «deminutīvs».
definīcija: «padižināms» jeb «augmentātīvs»  — tāds (vārds vai morfoloģisks līdzeklis), ar kuŗu izsaka kādas parādības stiprāku izpaudumu (lielāku intensitāti).
    Dažu lietvārdu padižināmo formu piemēri
(ar izskaņām –onis, –oņa, –iķis, –ošņa u. c.; ar salikteņa sākumdaļu diž–, milz–; ar salikteņa beigdaļu –desa; ar priedēkli pār–):

   ● «rakstonis» — kas daudz vai diži raksta;
   ● «mieguža», «miguzis», «guloņa» — kas daudz vai ciešā miegā guļ;
   ● «plošņa» — kas bieži vai intensīvi plosās;
   ● «dižizolācija» — liela (plaša, intensīva) izolācija.
   ● «milzmākoņi» (jeb «dižie mākoņi») — «cumulus congestus» (latīņu valodā), «towering cumulus» (angl.), gubumākoņu paveids (LZA terminoloģijas komisijas apstiprinātie termini, sk. «Termnet.lv»).
   ● «darbiķis» — kas daudz (ļoti čakli; vai pārmērīgi daudz un grūti) strādā, kam vienmēr daudz darba.
   ● «muļķadesa» — dižs muļķis.
   ● «tiepaldesa», «tiepumdesa» (Mīlenbacha vārdnīca un pielikumu sējumi) — dižs tiepša.
   ● «pārcilvēks» (pēc Frīdricha Nīčes lietotā «Übermensch») — ar kādām izcilām īpašībām apveltīts cilvēks, tāds cilvēks, kas šķiet pārāks vai pilnīgāks par visiem pārējiem.
   «Vikipaidijā» var lasīt par padižināmām formām, ko lieto dažādās valodās.
Papildu raksturojums: «Augmentātīvi tāpat kā deminutīvi var izteikt pozitīvu vai negātīvu emōcionālo attieksmi.» — 2007. gada «Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca».

pašcilmes –
nozīme: tāds, kas atrodams pašu valodā, nevis ņemts no kādas svešvalodas.
nozare: valodniecība.
lietojuma piemēri: «tiek darināti pašcilmes vārdi, lai aizstātu citvalodu aizguvumus», «pašcilmes vārdu saknes un afiksi» (avots — «Nācionālā enciklopaidija»); «svešcilmes un pašcilmes priedēkļi», «pašcilmes leksika».
vārdšķira: «pašcilmes -» ir ģenitīvenis (kādeņa jeb īpašības vārda paveids).

paudums
nozīme:
(1)
tas (doma, informācija), kas tiek pausts, izteikts (valodā vai citā ziņu sistēmā) un ko vēlas nodot citam (angliski — «message»);
   (2) šīs domas, informācijas iemiesojums — vēstule, ziņa, rakstisks vai cita veida objekts vai norise.
   vārdi ar citu nozīmi (salīdzināt) — «izstāstījums» (‘narrative‘);
«vēstījums» (‘story‘, rakstisks sacerējums vai mutisks gaŗāks izklāstījums; informēšana; nosūtīta ziņa; stāsts, apcerējums; u. tml.).

pārākumniecisks
nozīme: (1) tāds (cilvēks), kas izsakās vai izturas, it kā būtu pārāks;
(2) tāds (izteikums, izturēšanās), ko izmanto cilvēks, kas jūtas par kādu pārāks.
angliski: «patronising (-izing)».

plošņa
nozīme: draiskulis, nerātnis, trakulīgs, plosīgs cilvēks, dauzoņa, cilvēks, kas bieži plosās, draiskojas.
vārda uzbūve: sakne no vārda «plosīties» + padižināmā izskaņa «-šņa» (salīdzināt arī ar līdzīgiem lietvārdiem: «maišņa», «ošņa», «salašņa», «tušņa»).
avots: Sinoles izloksne, 2001. g. grāmata, izdevis LU «Latviešu valodas institūts».
sinonimi: plosis, ploša.

pretmetjūtas
nozare: psīcholoģija.
nozīme: jūtu pretrunīgums; iekšēja svārstīšanās starp vairākām atšķirīgām domām, reakcijām, jūtām, viedokļiem, nostājām.
angliski: «ambivalence».
avots: Medicīnas terminoloģijas apakškomisija (gads?).
https://www.letonika.lv/default.aspx?q=pretmetj%c5%abtas&s=0&g=0

priekšniekkrēslība
avots: valodnieks Jānis Rozenbergs — http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/STILISTIKA/roz1.htm.
nozare: sociolingvistika (?).
citāts/piemērs: «… valodas modernizācija, kas pati par sevi ir pozitīva parādība, bet vienlaicīgi tā var radīt valodas vienkāršībai naidīgas tendences. Tas vērojams visos stilos, bet jo īpaši lietišķajos rakstos un publicistikā. […] «smalki» aizgūti vārdi un vārdsavienojumi, uzpūsts oficiālisms vai lietišķums, tendence apiet ar līkumu būtisko, tendence parādīt priekšniekkrēslības viszinību un visvarību …».

priekšrāde
nozīme:presentation‘, prezentācija (ekrānā).
avoti: «Jaunvārdu konkursa gadam beidzoties» — 29.12.1997. «Diena», Valentīna Skujiņa.

pulcinātava
nozīme: telpa (vieta), kur tiek sapulcināti cilvēki.
rašanās laiks: ne vēlāk par 2007. g.
avoti: Alfrēds Leja («Kāda Danga Kurzemē»), Ēriks Hānbergs.
angļu val. ekvivalenti: «assembly hall», «meeting room», «conference space».

raidīkla
nozīme: raidstacija, raidāmstacija, ierīkojums (ierīce, aparāts), no kuŗa raida radioviļņus.
vārdnīcā: «Latviešu valodas vārdnīca», Amerikas Latviešu apvienība, 1993. gads.
avots:
«Mans lidojums uz Japānu», Herberts Cukurs, 07.11.1936., raksts «Jaunākajās Ziņās».
citāts: «ar raidīklas palīdzību nosūtu saviem labvēļiem tēlegrammas un tēlefōniski atvados no savējiem. […] uztvērējam izdeg viena spuldzīte un vairs nevaru saprast, ko man saka Rīgas raidīkla.».
darinājis: Jānis Endzelīns (atzīts arī laikrakstā «Latvija Amerikā», 28.05.1960.).

rītmaizīte
nozīme: apaļmaizīte, apaļa maizīte.
nevēlams ģermānisms: runštiks.
avots, laiks: Kristīna Baltiņa, 1936. gads.

rūdzenis
nozīme: (1) rūgušpiens (dialekta vai izloksnes vārds; pēc 2007. g. avota);
(2) vīnam līdzīgs dzēriens, kas nav gatavots no vīnogām (jauns ierosinājums);
(3) kāds materiāls celtniecībā (1998. g. vārdnīca).

sabilsme
nozīme: [verbāla] komūnikācija, vārdiska saziņa, sarunāšanās.
izcelsme: «bilst» → «sabilsties» → «sabilsme».

sabilsmīgs
vārdšķira: kādenis, īpašības vārds.
nozīme:
komūnikabls jeb tāds, kas prot un vēlas bilst (sacīt, paust), sabilsties (sarunāties).
izcelsme: no vārdiem «bilst», «sabilsties», «sabilsme» (skatīt iepriekš).

saciparot      

sagaidītava
nozīme: telpa vai telpas daļa iestādē, kur apmeklētājus sagaida (parasti kāds īpašs darbinieks vai sekretāre).
nevēlams: «recepcija».
angliski:
 «reception», «front office», «front desk».

saldmaiznīca
nozīme: veikals, kuŗā pārdod saldas maizītes; saldmaizīšu ceptuve.
svešvārds: «konditoreja».
etimoloģija: no vārda «saldmaizīte».
sinonimi: skatīt vārdu «smalkmaiznīca».
vācu valodā: «Süßwarenhandlung», «Zuckerbäckerei».

sejauts
nozīme: (medicīnisks) aizsegs, ko cilvēks valkā, lai aizklātu degunu un muti un mazinātu varbūtību izplatīt lipīgas sērgas.
datējums: 2020. gads.
pēc paraugiem — «kaklauts», «kājauts», «galvauts», «mutauts», «rokauts», «priekšauts», «klēpjauts».
svešvārds: «maska» (ir citas nozīmes); arī «vizīrs» (ir citas nozīmes).
rašanās konteksts: korōnvīruss, pandēmija, karantēna, vispārējie ierobežojumi.

sekmētājieguldītājs, sekmētājinvestors
angliski: «business angel», «angel investor».

sīklaimeszemīgs
vārdšķira: kādenis (adjektīvs).
nozīme:
tāds, kas raksturīgs sīkai (pēc lieluma vai nozīmīguma) un iedomātai (cilvēku iztēlē jeb fantazijā radītai) laimeszemei jeb ūtopijai.
svešvārds, sinonims: «mikroūtopisks».
lietojums: varbūt irōniska nokrāsa.

skatāmvārds
nozīme: tekstos sastopams svešāds vārds, kuŗu latviešu valodā neizrunā vai kuŗa izruna nav skaidri zināma un nav nosakāma; ja svešvārdi ir vismaz pielāgoti latviešu gramatikai, izrunai, ortografijai, aizguvumu tradicijām tāpat kā leģitimi jaunvārdi vispār, tad skatāmvārdi paliek kā neadaptēti svešķermeņi (neskaidras burtu un citu rakstzīmju virtenes, kas mulsina valodas lietotājus); pie skatāmvārdiem ir pieskaitāmi ārzemnieciskā garā veidoti zīmolvārdi (īpašvārdi), taču arī citi lietvārdi — bioloģisku sugu, šķirņu nosaukumi, dažādu vārdšķiru vārdi («premium»), kaut kādi nozariski nepārtulkoti apzīmējumi («euro», «merlot», «brexit», «ghee», «eID», «3D», «G7», «F-1»,  «JYSK», «CV»).
nozare: valodniecība.
skaidrojums, pirm
avots un vairāk piemēru: Egīla Skudras rakstā «Latvisko tekstu neartikulējamā leksika» —
«… neartikulējamā jeb skatāmvārdu leksika. Skatāmvārdi ir tātad tādi vārdi, kas ir uztveŗami vizuāli un arī atveidojami tikai grafiski», «to pareizo izrunu zina tikai speciālisti un arī tad ne vienmēr»; apgāds «Eraksti» (PDF) 2020. g.

skrūvspārnis
nozīme: helikopters.

sliecināt
nozīme: radīt kādu sliecību (tieksmi, uzskatu, viedokli) citos cilvēkos, sabiedrībā vai auditorijā; darboties sliecinātāja (influencer) lomā, strādāt par sliecinātāju.
noteiktā kontekstā var lietot arī:
  ● «iesliecināt» — iesākt veidot jaunu sliecību;
  ● «nosliecināt» — radīt noturīgu, nopietnu, nemainīgu sliecību, nostiprināt sliecību;
  ● «pārsliecināt» — radīt jaunu sliecību, likt pāriet no iepriekšējiem uzskatiem uz jaunu sliecību.

sliecinātājs
nozīme: reklāmas un publicitātes darbinieks vai interešu pārstāvis, kuŗa uzdevums ir labvēlīgi nosliecināt cilvēku uzskatus par kādu izstrādājumu, pakalpojumu, uzņēmumu vai ideju.
angliski: «influencer».
Sliecināšana nav ietekmēšana — par «ietekmēšanu» var saukt tikai kādu neatlaidīgāku pārliecināšanas veidu, piemēram, lobēšanu (lobbying), spiediena izdarīšanu (pressuring); «ietekmētājs» = lobētājs; «sabiedriskās domas (vai parlamenta) ietekmēšanas grupa» = ‘pressure group’ (sk.: «Angļu—latviešu vārdnīca», Z. Belzēja, I. Birzvalka u. c.).
    Sliecinātāju darbība jeb sliecināšana (tirgvedībā) atšķiŗas no parastajiem reklāmas veidiem tajā ziņā, ka sliecināšana rada interesi un labvēlīgu attieksmi netiešākā, mazāk uzstājīgā veidā. Reklāmas parasti informē tikai par vienu produktu, un diskusija pieļauta netiek. Taču ir iespējams, ka cilvēki dabīgi sliecas piekrist kādam uzskatam (vēlmei kaut ko pirkt), ja viņiem to izklāsta sadzīviskā veidā («influence is less about argument and coercion to a particular point of view and more about loose interactions between various parties in a community» — Vikipaidija, 2018. g.).
Sliecinātāja paveidi ir «dižsliecinātājs» (top-influencer), «sīksliecinātājs» (micro-influencer). Sliecinātāji kā vispārēja moderna parādība kļuva plaši zināmi XXI gadsimta sākumā — tīmekļa draugošanās vietņu uzplaukuma periodā. Viņi lieto tādas vietnes kā «Youtube», «Instagram», čivinātavu, veido savas aplādes, emuārus, cenšas iegūt daudzus sekotājus.
skatīt arī: ieviju reklāma.

sludinātne
nozīme: paziņojumu dēlis.
vāciski: «Tafel für Bekanntmachungen».
avoti: Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca, 1922. gads — šķirklis.

smalkmaiznīca
nozīme: veikals, kuŗā pārdod smalkmaizītes, saldas maizītes; smalkmaizīšu ceptuve.
svešvārds: «konditoreja».
etimoloģija: no vārda «smalkmaizīte».
sinonimi: skatīt vārdu «saldmaiznīca».
vācu valodā: «Feinbäckerei».

smilšrakstis

smilšu strūklis

spējraisis
nozīme: cilvēka īpašību attīstīšanas veicinātājs, vingrinātājs, palīgs — spēciālists, kuŗa darba joma ir spējraisība (jeb ‘personiskās izaugsmes treneris’).
locīšana: spējraisis, spējraiša, spējraisim, spējraisi, spējraisī, spējraisi!; sieviešu dzimtēspējraise, spējraises, spējraisei, spējraisi, spējraisē, spējraise!
nevēlams: «koučs», «kouča»/«kouče», «koučings», «potencētājs».
angliski:
«coach».
avots (1):
 «Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena iesūtīšana», RLB vietne 26.01.2015.;
avots (2): pirmoreiz — Aldis Lauzis čivinātavā 14.06.2014.

spilgtenis
nozīme: īpašs, sevišķi interesants brīdis (piemēram, tālrādes pārraidē, notikumu chronikā, sporta sacensībās), ko var spilgti atcerēties.
angliski:
«highlight».
nevārda lietojuma piemēri: «īpašs atklāšanas pasākuma „hailaits»; «Rīgas velokultūras hailaits un atraktīva pilsētzīme».
avots: 2016. gada vārda pieteikumi.

staigulis
medicīna: rāmis (bieži — ar ritentiņiem), ko lieto tie, kam grūti staigāt — veci ļaudis, invalidi.
angliski: «walker», «walking frame», «Zimmer frame» — (a).
nevēlami varianti: soļotājs, staigājamais galdiņš, staigājamais rāmis.
piedāvāti papildu varianti: gājulis, teceklis, gāju rīks, gājrīks, gājpalīgs, ejampalīgs, staigājampalīgs.
vēres: (1)(2), (3).

strauklis

straukt
nozīme: likt strūkt jeb likt plūst strūklā.

strūklas kalts

strūklis

strūklrakstis
trūkumi: grūti veidot ģenitīvu un daudzskaitļa locījumus.

šļāce
nozīme: duša.
avots: «Latviešu valodas vārdnīca», Amerikas Latviešu apvienība, 1993. gads.

tālrunātava
nozīme: telefōna būdiņa.
avots, laiks: «Profesora J. Endzelīna atbildes»; protokols 1941. g. 13. martā.

telpiskot
nozīme: piešķirt (kaut kam nefiziskam) [fiziskas] telpas īpašības, iespējas.
citāts:
«… darbi, kas veltīti mobilajiem vietrādes tīklu sakariem, [izvirza] kaut ko līdzīgu telpiskota interneta parādīšanās iespējai» (autors Marks Tuters; tulkojusi Ilva Skulte, žurnāls «Studija»).
angliski: «spatialise» jeb «spatialize».

tīkšķis
nozīme: klikšķināma iezīme (izskatās kā sirsniņa vai augšup pacelts īkšķis), ar ko lietotājs norāda, ka viņam iepatikusies kāda elektroniska publikācija, ieraksts, attēls vai cits paudums, kuru viņš redzējis emuāros, draugošanās vietnēs, tīmeklī.
nevēlams anglicisms: «laiks».
angliski:
«like» (lietvārds).
etimoloģija: no vārda «patikt»; arī «īkšķis» — tīkšķināmā poga jutīgā ekrānā var tikt nospiesta ar pirkstu; arī darbības vārds «īkšķot» (vietnē «tēzaurs.lv»; citāts: Laima Muktupāvela).
avots: «tīkšķi» darinājis Edgars Šubrovskis, https://twitter.com/Vents_Zvaigzne/status/1175166766735089666.

tīkšķot
nozīme: pievienot tīkšķi; izrādīt patiku ar tīkšķi.
nevārds, nevēlams anglicisms: «laikot» (no angļu «to like»).
piemērs: «tīkšķojamā poga» (angliski — «like button» [sk.]).

uzkraut
nozīme: pārkraut (kōpēt) datni vai elektronisku saturu no tuvējas jeb savas ierīces kādā tālākā datorā, glabātuvē.
piezīme: Ingmars Zemzaris norāda, ka saliktenis «augšupielādēt» (šajā pašā nozīmē) latviešu valodā nav vēlams — «Latvijas Avīzē» 05.08.2016.
a
ngliski: «to upload».
skatīt arī: «nokraut».

uzkrava
nozīme: augšā kraujams vai jau uzkrauts datu kopums, datne.
avots: «LA» 05.08.2016.
a
ngliski: «upload», «file to be uploaded».
skatīt arī: «uzkraut», «nokraut», «nokrava».

uzkurs
angliski: «teaser», https://en.wikipedia.org/wiki/Teaser_campaign.
nevārds: «
tīzers», «tīzeris».
nozīme:
intereses uzkurināšanas dēļ publicēts ne visai gaŗš fragments (no filmas, grāmatas), ko izmanto agrīnā šā darba reklāmēšanas posmā (nav tas pats, kas «trailer»).
avots: Juris Smotrovs, https://twitter.com/JurisSmotrovs/status/666625890823053313

veiciens
nozīme: darbs vai darbu (vai veiku) kopums, ko paveic noteiktā laika posmā;
veicienu var plānot un vadīt vadītājs;
veicienā var būt dažādas veikas (sk. zemāk).
svešvārds: «projekts» — nevēlams, jo «projekts» nozīmē tikai ieceri, uzmetumu (plānu, projektējumu), nevis paveiktu/paveicamu darbu.
angliski: «project».

veidenītis / veidenīši
rusicisms: vareņiks / vareņiki.
avots, laiks: 4. klases skolnieks Arnolds Golts, 1936. gads.

veika
nozīme: tas, ko kāds veic, izdara, padara (kāds identificējams darba gabals vai nodarbe).
etimoloģija: «veika» ← «veikt»
(tāpat kā: «teika» ← «teikt/teic»; «steiga» ← «steigt/steidz»; «beiga(s) ← «beigt/beidz»;)
datējums:
2018. gads.
izruna: [veîka].
nevēlams
svešvārds (nozīme tāda pati): aktīvitāte.
[Juris Baldunčiks vērtē «aktīvītātes» — «šķiet, ka šis svešvārds ir daļēji vai pilnīgi (kā nu kuŗam) izdzēsis no atmiņas vārdus pasākumi, darbība, darbošanās, nodarbe, notikumi.» 2005. g. ]
piezīmes:
«-itāte» nozīmē īpašību, nevis norisi! [«pasīvitāte», «kreātīvitāte», «paternitāte», «kaloritāte»]; nevar «veikt dažādas intensīvitātes un pasīvitātes», un tāpēc arī neder «veikt aktīvitātes»; nevar «nodarboties ar kreātīvitāti», neder arī «nodarboties ar aktīvitātēm»; nevar būt «pasīvitāšu dalībnieki» — tāpat nevar būt «aktīvitāšu dalībnieki».

vienuvietēja strādāšana
nozīme: strādāšana vienuviet ar citos darbos iesaistītiem līdzīgiem neatkarīgiem darbiniekiem, tāldarba veicējiem, kas tajā pašā laikā nav tieši kollēģi (strādātājiem kopīga ir tikai vieta, izmantojamais birojs un pieejamie palīglīdzekļi); šī prakse modernā formā sākusi izplatīties XXI gs. otrajā desmitgadē).
etimoloģija: apstākļvārds «vienuviet» + kādeņa izskaņa «-ējs».
angliski: «coworking».
nevēlams: «kovorkings».
sinonimi — «kopstrāde» (2017, «Vēstnesis»); un «coworking space» — «kopdarba telpa» (2014, LZA termini).

vietniecisks
nozīme: tāds, kas tiek darīts kāda cita vietā (pārstāvot, aizstājot kādu; izjūtot viņa vietā).
lietojuma piemērs: «…Jēzus vietniecisko krusta nāvi, Viņa ciešanas par mums»;
«vietnieciska kaŗadarbība» (kad kaŗotāji nav kaŗa izraisītāji un vadītāji) – ‘proxy war’.
etimoloģija: no vārda «vietnieks».
angļu valodā: «vicarious»; «proxy –» (adj.).

vileklis
nozīme: māneklis medījamu zvēru pievilināšanai.
avots, laiks: «Profesora J. Endzelīna atbildes»; protokols 1940. g. 29. februārī.

ziblekcija
nozīme: steidzami, mirklīgi vai pēkšņi rīkota lekcija.
vieta un gads: NRA.lv, 2017, Latvijas Dizaina gada balva.
analoģiski darinājumi: «zibakcija», «zibveikals», «zibkafejnīca», «zibizstāde».
angļu valodas ekvivalents: «pop-up class»; «pop-up talk».
lietojuma piemērs: «Ziblekcijas notiks jauktā formātā – ierobežots skaits interesentu varēs tās apmeklēt» (augstskolas «Turība» vietne, 2020. gads).

______