Klasiskā latviešu pareizrakstība

Klasiskā latviešu pareizrakstība (KLP) atšķiŗas no dažādām “normām”, kuŗas ir kombinētas, pārveidotas, ieviestas kopš padomju okupācijas sākuma 20. gadsimta 40. gados. Padomju “normas” vajadzētu atcelt, jo tās tīši attālināja latviešus no pirmās Latvijas Republikas kultūras un zinātnes, bet atcelšanai pietrūka apņēmības trešajā latviešu atmodā. Tomēr 21. gadsimtā KLP joprojām lieto daudzi latviskumam uzticīgi grāmatu apgādi un periodisku izdevumu redakcijas, valodnieki, vārdnīcu autori, latvieši Latvijā un citās zemēs, valodas jomas aktīvisti – LVAK. Taču jāievēro arī, ka daļā publikāciju KLP tiek lietota nepilnīgā veidā, piemēram – Sigurda Gravas “Pilsētvides vārdnīcā” (2006), Pēteŗa Apiņa apjomīgajā sējumā “Cilvēks – anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati” (1998) [lieto ch, ŗ, bet neievēro pareizo KLP gaŗumzīmju sistēmu un  no citām valodām aizgūtu vārdu rakstības principus].

Pazinēji un lietotāji KLP uzskata par tīrāku, ērtāku un vērtīgāku valodas formu, bet padomjlaiku ietekmēto pareizrakstību (PIP) – par “lāča pakalpojumu”, kam pamatā ir attālināšanās no skaidras un nebojātas latviešu valodas. Tāpēc ikvienam ir tiesības publiski lietot KLP, kas ir pamatota zinātnē, vēsturē un kultūrā!

KLP no PIP atšķiŗ vairāki aspekti – 1) morfoloģija jeb vārdu uzbūve, locīšana un atvasināšana; 2) no citām valodām aizgūtu vārdu rakstība. Atšķirību nav daudz, tomēr tās ir manāmas. Sākumā mēdz pamanīt mazākos ķieģelīšus – burtus ŗ, ō un digrafu ch. Taču izpratne rodas iedziļinoties – vēlams lietot prātīgas valodas mācības grāmatas, lasīt tekstus, kas sarakstīti labā un pilnīgā KLP, sarunāties ar tās pratējiem. Datorā un mobilajā telefōnā burti ŗ un ō parasti ir pieejami, un jācer, ka būs arī klasiskās pareizrakstības pārbaudes rīks jeb “pārbaudītājs”.

Īss klasiskās latviešu pareizrakstības apskats

Vārdu uzbūvē.

 • “Kaŗš”, “kuŗš”, “vaŗš”, “gaŗš”. Galotne -š seko aiz mīkstinātiem līdzskaņiem un j (izņemot izskaņas -ējs un -(t)ājs). Līdzīgi (der iegaumēšanai!) – “ceļš”, “zaļš”.
 • Turklāt – raksta “gaŗām”; bet bez mīkstinājuma – “gar”, “pagarināt”, “garens”, “gareniski”, “kariņš”, “kareivis” (jo mīkstinājums zūd i un e priekšā). Līdzīgi – “slapināt” (no “slapjš”), “celiņš” (no “ceļš”).

Lietvārdu locīšanā, arī salikteņos.

Ja 2., 5. deklinācijas vārds beidzas ar “-ris”, “-re”, jābūt līdzskaņu mijai: r → ŗ.

 • 2. dekl. – “pāŗa”, “pāŗiem”, “bāŗabērns” (no vārda “bāris”, ne “bārs”), “punduŗkrūms” (no vārda “punduris”). Līdzīgi – “brāļa”, “brāļiem”, “miežagrauds” (no vārda “miezis”; nepierasti un nelatviski būtu “miezagrauds”, “miezgrauds”).
 • 5. dekl. – “bēŗu”, “bedŗu”. Līdzīgi – “vāļu”, “mēļu”, “egļu”.

Atvasināšanā no lietvārdiem.

 • “Dūŗains”, “stūŗains”, “bedŗains” (“ŗ” ir no lietvārda daudzskaitļa ģenitīva – “dūŗu”, “stūŗu”, “bedŗu”). Līdzīgi – “akmeņains”, “asiņains”, “druains”, “pērļains” (no ģen. “akmeņu”, “asiņu”, “drua”, “pērļu”).

Darbības vārdu locīšanā un atvasinājumos no darbības vārdiem.

 • Tagadnē – [viņš, viņi] “aŗ”, “beŗ”, “ķeŗ”, “šķiŗ”, “tveŗ”, [es] “aŗu”, [mēs] “beŗam”.
 • Divdabjos, kam pamatā tagadnes forma – “aŗams”, “beŗams”, “pāršķiŗams”, “nenotveŗams”; “dzeŗošs”, “sveŗošais” u. t. t. Līdzīgi – verbi, kam nenoteiksmē “-lt”: “velt” > “veļu” > “veļams” un “celt” > “ceļu” > “ceļams”, “ceļošs”.
 • Mīkstināšanu (un pareizu šaurā e, ē izrunu) ir viegli iemācīties pēc parallēlēm:
  CELT — ĶERT.
  ceļu — ķeŗu,      ceļams — ķeŗams,     ceļošs — ķeŗošs,
  ceļ   —  ķeŗ,       pieceļas — pieķeŗas,
  ceļat, ceļam — ķeŗat, ķeŗam,
  ceļot, ceļoties — ķeŗot, ķeŗoties.
  Arī mīkstinājuma neesībā ir parallēles:
  cel! — ķer!,                   celiet! — ķeriet!
  celdams — ķerdams,   celtu — ķertu,
  lu — ķēru,                  cels, celsi, celsit — ķers, ķersi, ķersit,
  lējs — ķērējs,             cēlājs — ķērājs,
  liens — ķēriens          nocelšot — noķeršot.

Svešvārdu jeb no citām valodām aizgūtu vārdu saknēs – konsekvence.

 • Vispārīgs likums – viena un tā pati vārddaļa (kam ir arī vienāda vai radniecīga sēmantika), kad to izmanto dažādos vārdos, parasti paliek nemainīga (nepievieno un neatmet gaŗumzīmes, neaizstāj divskaņus ar patskaņiem u. tml.), piemēram:
  A) “prognōze”, “prognōzēt” (nevis PIP variants “prognozēt”), “gnōstiķis”, “gnōzeoloģija”, “diagnōze”, “diagnōstisks” – ievērojiet: patskaņa ō gaŗums nekad nemainās; nebalsīgais līdzskanis s var kļūt par balsīgo z tikai vārdos, kur gan pirms, gan pēc tā ir patskanis (cilme – sengrieķu vārds “gnōsis“);
  B) “patoss”, “patētisks”, “apatisks”, “simpatijas”, “patogenisks”, “osteopatija”;
  C) “grafu teōrija”, “grafika”, “grafisks”, “grafēma”, “grafēt”, “telegrafs”, “telegrafēt”, “fotografisks”, “leksikografija”, “ortografija”, “grafīts” (minerāls), “grafiti” (zīmējums, uzraksts uz sienas);
  D) “[grieķu dievs] Pāns”, “pānisks”, “pānika”;
  E) “mīts”, “mītoloģija”, “mītisks”, “mītiskot”, “mītoloģizēts”;
  F) “mūza”, “mūzejs”, “mūzika”, “mūziķis”, “mūzikants”, “mūzicēt”, “mūzikāls”, “mūzikālitāte”;
  G) “schizma”, “schizofrenija”;
  H) “terrakota” (‘degmāls’), “territorija”, “territoriāls”;
  I) “sēma” (‘zīme’), “sēmafors” (‘zīmnesis’), “sēmantika”, “sēmazioloģija”, “sēmiotika”, “polisēmisks”, “polisēmantisks”.
 • Dažādās svešvārdu daļās –
  1) vārdu beigās – “minims”, “maksims”, “optims”, “konsenss” (neoptimums”, “konsensuss”);
  2) vārdu sākumā – “eufēmisms”, “eutanazija”;
  3) vārddaļu sadurēs – (nereducē divējus līdzskaņus l, ļ, m, n, ņ, r): “irrēgulārs”, “alliterācija”, “illūzija”, “immatrikulēt”.
 • Autentiskāka atveide – vārdus no citām valodām pārņem cik iespējams tieši, bez starpniekvalodu pārveidojumiem: “neutrāls”, “pseudonims”, “oikūmenisks” (PIP – “ekumēnisks”), “oikonomika”, “propaideutika“, “ŗažanka” (dzeŗams piena produkts, aizg. no ukraiņu val.), “ziŗāņi” (tautība; aizg. no kr. val.). Autentiski atveido arī īpašvārdus – “Eglūna” (no latg. dial. “Aglyuna”), “Euripids”, “Hēliopole” (radn. – “hēlijs”), “Kaukazs”, “Promētejs”, lietuvietis “Kŗaučūns”, “Audŗus” (PIP – “Krjaučūns“, “Audrjus“), “Ŗazaņa” (pilsēta; arī hokeja komanda), “Suchumi” (lokāms; ar cietu “ch”); Lietuvas pilsēta “Kauna” (lietuviski ir “Kaunas”, nav pareiza “Kauņa” tikai kā sabalsojums ar “Viļņu”).
  · Īsi patskaņi – tur, kur tie ir īsi oriģinālvalodā: “Kanada”, “Brazilija”, “Portugale”, “portugaļi”, “Čikaga”, “slavi”, “italieši”, “asirieši”, “sirieši”, “arabi”, “arabika”, “arabeska”, “Arabija”, “bengaļi”, “slovaki”.
  · Gaŗi patskaņi – tur, kur tie ir gaŗi oriģinālvalodā: “Dārvina”, “Ņujōrka”, “Milvōki”, “Tōkija”, “Kābula”, “Espō“, “Afgānistāna”.

Svešvārdu atvasināšanā – gaŗumzīmes ir konsekventas!

 • Gaŗi patskaņi saglabājami vārdos “reālitāte”, “privātizēt”, “konsultātīvs”, “nōminācija”, “provīzorisks”, “rutīnēts” (tie atvasināti no vārdiem “reāls”, “privāts”, “konsultācija”, “nōmens”, “provīzija”, “rutīna”). Savukārt īss “i”: “pozitēt”, “pozitīvs”, “pozicija”, “pozicionāls”, “depozits” – tāpēc ka visiem tiem pamatā ir latīņu valodas vārda “positus” celms ar īsu “i”.  Tālākos svešvārdu atvasinājumos nav jāaizstāj gaŗi patskaņi ar īsiem (nav jāreducē), pat ja tie ir tālāk no galotnes. Tiek saglabāta tāda pati sistēma kā latviešu cilmes vārdos, piemēram, no vārda “vāle” atvasina šādi:  “vālēt”, “vālētājs”, nevis ar redukciju – “vāletājs” vai “valetājs” – tāpēc arī svešvārdiem nekāda atsevišķa PIP ieviesta patskaņu gaŗuma bojāšanas metode nav vajadzīga.

Svešvārdu izskaņās, piedēkļos, saknēs.

 • “-ids” (“individs”, “oksids”; un “oksidēt”).
 • “-ācija” un “-ātors” (“rēgulācija”, “rēgulātors”).
 • “-aze”, “-azēt” (“fraze”, “parafrazēt”).
 • “-āls”, “-ālizēt”, “-ālitāte” (“banāls”, “banālizēt”, “banālitāte”).
 • “-āzīvs”, “-āzija” (“abrāzīvs”, “abrāzija”).

Svešvārdos – gan ch”, gan h”!

Latviešu valodā aizguvumos ir trīs h-veida skaņas – [h], [x], [ç]:
grafēmu “
h izrunā kā vieglu dvēsumu [h];
grafēmu “ch izrunā kā cietu [x] un mīkstu [ç];
grafēmu “h lieto (kopš brīvvalsts laikiem) arī ukraiņu un dažādās neeiropiešu un orientālās valodās sastopamās ceturtās skaņas – [ɦ] atveidei, jo latvieši tādu neizrunā (piem.: “hathajōga“, sanskritā [ɦəʈʰəˈjoːɡə].)

 • Atšķiŗ: “chemiosmōzi” jeb ķīmisku osmōzi no “hemiosmōzes” jeb pusosmōzes; atšķiŗ: “cholografiku” (žults pieraksti) no “holografikas” (vispārējas pierakstes).
 • “ch” un “h” lietojumu var apskatīt 3 daļās:
  (1) lieto ch – daudzos (bet ne visos) ♦ grieķu cilmes vārdos, piemēram: “technika”, “mechanika”, “hierarchija”, “architektūra”, “drachma” (naudas vienība), “monarchs”, “patriarchāls”, “anarchija”, “katechisms”, “chameleonisks”, “ichtioloģija”, “psīchologs”, “archaioloģija”, “archaisks”, “archibīskaps”, “archipelags”, “archīvs”, “schēma”, “charta”, “chronoloģija”, “chrēstomatija”, “sinchronizēt”, “chrōmatisks”, “sacharīns”, “chinīns”, “stichisks”, “schizofrenija”, “bronchas” (organs, siev. dz. daudzsk.), “bronchīts”, “rachīts”, “cholera”, “choleriķis”, “chlōrs”, “chlōrofills”, “tracheja”, “triptichs”, “eunūchs”, “achaji” (viegli iegaumēt, ka arī angļu valodā gandrīz visās šais vietās raksta “ch“);
  slaviskas un ♦ āziātiskas cilmes vārdos, piemēram: “šļachta”, “chalva”, “chaki” (vai “chākī” – persiešu oriģinālā: [xɒːˈkiː]), “churals” (mongoļu saeima), “brāchmanisms”, “čechi”, “Čechija”, “Lechs” (poļu vīr. vārds), “kazachi”, “abchazi”, “Abchazija”, “Chorezma”, “Chiva”, “šachs” (gan prāta spēles, gan valdnieka titula nozīmē), “šeichs”, “chāns”, “tachta”, “almanachs”, “Chartuma” (galvaspilsēta), “Chaŗkova”/”Charkiva” (krievu/ukraiņu), “Terechova”, vēsturiskos jēdzienos “kolchozs”, “sovchozs”;
  īru īpašvārdos, personvārdos: “ō Hōchegāņs” – īru valodā: [oː ˈhoːxəɡaːnʲ]).
  vācu cilmes vārdos: 1) “baldachīns”, “Minchene”, “Richards”, “Āchene” – ieteicamā izruna: mīksts ç, jo tam līdzās “e”, “i” skaņa; 2) “Bachs”, “jachta” (viduslejsvācu v.), “jachtklubs”, “cechs”, “reichstāgs”, “reichsmarka” – izruna: nebalsīgs ciets x, mīkstinātājskaņas līdzās nav;
  nīderlandiešu (holandiešu) vārdos, kuŗos viņi raksta burtu ch, mēs rakstām ch un izrunājam cietu x (“Utrechta”, “Dordrechta”, “Māstrichta”, “Schīdama”, “Albrechts”, “Michīls”); taču ja tas ir pašās vārda beigās, nīderlandieši to neizrunā – tāpēc mēs izlaižam (“Hertōgenbosa“, “Boss” — nīderlandiski attiecīgi: ‘s-Hertogenbosch un Bosch);
  spāniskas cilmes vārdos, kur viņi raksta burtu j, mēs izrunājam cietu x: “Chuans”, “Chesuss”, “Chulio”, “Sanchosē”, “Mechiko”, “Chorche”, “Borchess”, “marichuana”, “cheress” (dzēriens), “Rjocha” (spāniski: Rioja, novads Spānijā), “Truchiļo”, “Tichuana”, “Tacho” (upe), “donkichotisks”;
  Latīņamerikas spāņu vārdos to pašu cieto skaņu reizumis apzīmē ar burtu x (piemēram, “Mexico“, “Oaxaca“) — arī to latviski rakstām kā ch: “Mechiko”, “Oachaka” (vai “Vachaka”);
  kartveļu (gruzīnu) cilmes vārdos: “chačapuri”, “chinkali”, “chvančkara” jeb “Chvančkaras vīns”;
  (2) lieto h – daudzos svešvārdos, piemēram: “homeopatija”, “hellēnisks” (grieķisks), “hipotēkārs”, “hiacinte”, “hibrids”, “humors”, “hipiji”, “helovīna”, “hercs” (frekvences mērvienība), “hokejs”, “hobijs”, “huligans” (vai “hūligans”), “humānitārs”, “handikaps”, “horizonts”, “abstrahēt” (latīņu val. — “abstrahēre“), īpašvārdos “Helsinki”, “Haralds”, “Harijs”, “Henrijs”, “Hindenburgs”, “Vilhelms”, “Hermione”, “Hēsiods”, “Hērakls”, “Hipokrats” u. c.;
  arabu cilmes vārdos “alkohols”, “Muhameds” u. c.,
  citos ♦ austrumnieciskas cilmes vārdos – “hinduisms”, “Harbina”;
  (3) lieto “h” arī tad, kad atveidojams ♦ ukraiņu valodas balsīgais cietais līdzskanis ɦ (viņu rakstībā – kirilliskais burts: г), tātad latviešu rakstībā: “Luhaņska” (oriģ.: [ɫuˈɦɑnʲsʲk]), “Čerņihiva” (oriģ.: [t͡ʃerˈɲiɦiu̯]), “Užhoroda”, “Bohdans”; taču ukraiņiem ir arī nebalsīgais cietais x, ko mēs rakstām ar “ch”: “Chmeļnickis”, “Charkiva”, “Chersona” (kirilliskais burts х).

Svešvārdos – citu nepamatotu parādību novērsumi.

 • Bez iestarpinātiem patskaņiem – “prōzists”, “prōzisks” (nevēlams: “prōzaiķis”, “prōzaisks”), “eiropisks” (nevēlams: “eiropeisks”).
 • Svešvārdu rakstību/izrunu uzzina tieši no orīģināla: “Venesuela” (valsts; no spāņu val.), “azalija” (puķe; no grieķu val.) – tātad bez vācu valodas starpniecības (nelieto “Venecuēla“, “acālija“).

Noderīgi elektroniski bezmaksas avoti

Aprakstu veidojis Valters Feists.
Pārskatījis Jurģis Šuba.

Comments
 1. Digrafu “ch” Endzelīns ieviesa tikai tāpēc, ka tobrīd nebija pieejams plašāks burtu (precīzāk, burtstabiņu) komplekts grāmatu salikšanai.
  Patiesībā tas ir “mīkstais h”, kuram mūsdienu standartos atbilst rakstzīme “ḩ”.
  Lietojot Latviešu moderno tastatūru, http://odo.lv/Recipes/LatvianKeyboard mīksto ḩ var ievadīt tāpat kā visus citus mīkstos un garos burtus.
  Ja LVAK skatās ne tika grūtsirdīgi pagātnē, bet arī radoši nākotnē, aicinu izmantot Latviešu moderno tastatūru un rakstīt ne tikai pareizi, bet arī mūsdienīgi.
  Piedevām, lai latviešu valodu uzlabotu un sakārtotu, es aicinu legalizēt divskaņa “uo” rakstību latgaliskajā formā arī latviešu valodā.
  Pretējā gadījumā par īpašu valodas kārtību runāt nevar — vārdā “Mīlenbachs” vienu skaņu “ḩ” raksta ar diviem burtiem “ch”, bet vārdā “oga” divskani “uo” ar vienu burtu “o”.
  Salīdziniet latviešu — “koks sola kolu” un latgaļu un latgaļu rakstību — “koks kuokā suola kōlu”.

  • Un vēl, tā paša burtu trūkumu dēļ “š” vietā rakstīja “sch”, ko darīt mūsdienās būtu absolūti atpakaļrāpulīgi.

  • V•F•_ says:

   1) Nākotnē rakstzīme varētu būt. Būtu gan labi kommatiņu novietot vidū (sal.: ņ, ķ), nevis kā pagaidām – vairāk pa kreisi (ḩ). Tas būtu uzdevums šriftu izstrādātājiem un grafiķiem. Ja ir ķ, ļ, ņ, ŗ, tad arī ḩ teōrētiski ir leģitims.
   2) Ar digrafu “ch” apzīmē ne tikai mīksto h. Ir arī “cietais h”! – Piemēram, vārdos “Mīlenbachs”, “Bachs”, “choleriķis”, “achrōmatisks”, “šachs”, “chākī” un daudzos citos. Kāda varētu būt rakstzīme?
   3) Arī “dz” un “dž” ir digrafi. Digrafi varētu būt arī skaņumijā itin bieži lietotie “bj”, “fj”, “mj”, “pj” un “vj” (durvju, kāpju).

   • Manuprāt, ja ievieš “ḩ”, tad rakstzīmju “h” izrunai pietiek — “h” ir cietais, bet “ḩ” ir mīkstais. Dz kā digrafu varētu rakstīt ar ʒ un dž kā ǯ, bet līdzskaņu digrafi nav tik izplatīti, lai rakstīšana un lasīšana ar tiem kļūtu īpaši ērtāka.

    • V•F•_ says:

     Lūdzu, vēlreiz uzmanīgi ieskatieties klasiskās latviešu pareizrakstības aprakstā! Jūsu iedalījums “cietais h un mīkstais h” ir nepilnīgs.
     Jau digrafs ch apzīmē divas skaņas; trešā ir ar vienu pašu burtu h apzīmētā. Turklāt eksistē vēl ceturtā h grupas skaņa, kas sastopama, piemēram, ukraiņu valodā – vārdos Bohdans, Luhaņska; IPA rakstzīme ɦ; ir tradicija šo ceturto rakstīt ar h, bet arī šai skaņai kādreiz varētu izvēlēties atsevišķu diakritisku zīmi.

 2. ib says:

  vajadzētu ievērot arī vārda noteiktās galotnes. nevis periodisku izdevumu redakcijas, bet periodisko, nevis divējs līdzskanis, bet divējais. Nav saprotams, kapēc latviešu valodā jāiepotē svešās h artikulācijas (neesam nekādi ēģiptieši, proti ebreji). Nekas nav ieteikts vārdiem, lappa, takka, sukka, mutte ..? kas tiek ieteikts stieptajai, lauztajai un krītošajai intonācijai. domāju, tas ir daudz būtiskāk. kurš ir izdomājis vārdu dators?? kas ar vārdu antibiotika? kas ar pēteri čaikovski? neviens ar mīksto ŗ vairs nerunā, kur jaunā paaudze to apgūs?? un kapēc tieši endzelīns, vai mums citu latvju gramatiķu aptrūcies? piemēram, plūdonis. ES NEKRITIZĒJU. ES NESAPROTU. starp citu, ar padomju laiku gramatiku nav tik vienkārši.

  • Igosib says:

   Hi, absolūti piekrītu kāpēc mums kaut ko jāmaina, viss tāpat ir tā samainīts no visām pusēm nav daudz kas mūsu latviešu palicis. Tagad vēl valodas mainīt,.

 3. AJ says:

  Mēs uztraucamies kāds H jāraksta ukraiņu izcelsmes vārdiem… Vai ukraiņi ir ieviesuši garumzīmes, lai pareizi rakstītu un izrunātu mūsu galvaspilsētas nosaukumu?

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s